Kommentar på Abelcos kvartalsredogörelse för första kvartalet 2022


Idag den 4 april 2022 publicerade Abelco bolagets kvartalsredogörelse för Q1-22 och givet att vår senaste analys släpptes den 2 mars 2022 har vi valt att fokusera på de nyheter som Abelco kommunicerat under mars månad.

Värdeutveckling i portföljen

Vid utgången av mars uppgick Abelcos rapporterade portföljvärde till 360,4 MSEK, vilket å ena sidan är en minskning om ca 8,5 MSEK jämfört med Q4-21, å andra sidan en ökning om 55,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Av minskningen om 8,5 MSEK Q-Q avser 7 MSEK gjorda avyttringar bland portföljbolagen, där Abelco dels har sålt hela innehavet i Green Ideas motsvarande 3,6 MSEK, dels gjort en delavyttring i Vopy om 3,4 MSEK. Drivande för Abelcos värdeutveckling under det senaste året har primärt speglats av iCandy stora operationella kliv framåt, vilket har åsynliggorts i bolagsvärdet, vari bolaget har positionerat sig som en av de större spelutvecklarna i Sydostasien med fokus på spelområden inom Metaverse och NFT.

iCandys senaste kommersiella avtal med Froyo Venture Lab

Den 23 mars 2022 ingick iCandy ett strategiskt partnerskap med Froyo Venture Lab som kommer löpa under 7 år, vari iCandy ska utveckla nio Metaverse-spel samt skapa 12 NFT-serier som sedan ska kommersialiseras tillika publiceras av Froyo Games, ett dotterbolag till Froyo Venture Lab. Det första projektet som ska utvecklas av iCandy är en avatarserie som heter ”The League of Super Misfits”, vilken ger iCandy en garanterad bruttointäkt om 4 MAUD (28 MSEK) och ska betalas inom sex månader från det att iCandys arbete har överlåtits till Froyo, vilket förväntas ske under april 2022. I kvartalsredogörelsen framgår det att iCandys pro-formaomsättning överstiger 20 MUSD (188 MSEK) efter de senaste förvärven och givet de garanterade bruttointäkterna som tillfaller iCandy för utvecklandet av endast ett av de nio kommande spel i enlighet med avtalet, påvisas värdet av detta strategiska partnerskap.

Förvärv av andelar i ASEAN Fintech Group

Abelco tecknade den 31 mars 2022 avtal om att förvärva ca 17,5 % av ASEAN Fintech Group (”AFG”), vari betalningen ska erläggas genom aktier i portföljbolaget Fintech Asia Group (”FAG”), varför Abelco efter transaktionen inte längre kommer äga aktier i FAG. Rent konkret innebär transaktionen att Abelco får ett något lägre effektivt ägande i Fatberry och Smartfunding, samtidigt som dessa bolag får en mer operativ ägare som kommer behandla dem mer som dotterbolag, givet att dess ägande uppgår till 62,5 % respektive 89,4 % efter transaktionen. AFG är sett till marknadsvärdet ett större bolag än FAG, varför Analyst Group bedömer att AFG har större finansiella muskler på en relativ basis, vilket bäddar för en högre uppsida i Fatberry och Smartfunding genom en mer kapitalstark ägare och ett bredare nätverk. Efter transaktionen väntas Abelcos ägarandel i AFG vara värderad till ca 64,8 MSEK och eftersom Abeclos AFG-aktier kvittas mot FAG-aktier, innebär det således en värdeökning för Abelcos ägarandel i FAG om ca 10 MSEK, som innan transaktionen var värderad till 55,1 MSEK. Med en ägarandel i AFG anser Analyst Group att Abelco får en än mer diversifierad fintech-vertikal, med flertalet spännande bolag, vilka möjliggör vertikala synergier i en högre utsträckning än tidigare. FAG har dessutom ambitiösa tillväxtmål och även notering i korten, vilket Analyst Group estimerar kommer att skapa värde för Abelcos portfölj, tillika aktieägare.

Investerar i sportfiskebolaget Baitlove samt kommande notering av Rightbridge

Ett annat bolag som tillkommit till Abelcos portfölj under mars är Baitlove, vilka har utvecklat ett digital community inom sportfiske genom tillhandahållandet av flertalet egenutvecklade digitala tjänster såsom podcast, nyheter inom sportfiskevärlden och showroom, med fler planerade tjänster inom de närmsta åren. Fritidsfiske är en miljardmarknad i Sverige, där svenskar spenderade ca 14 mdSEK under 2020, vari ca 1,7 miljoner svenskar fiskar årligen. Baitloves ambition är att bygga upp ett starkt community för att sedan kunna monetarisera på den genom t.ex. annonser och/eller andelar av transaktionsvärden på plattformen. Genom att tillgå Abelcos nätverk, know how och andra portföljbolag, bedömer Analyst Group att det finns goda förutsättningar för Baitlove att växa communityt och utveckla diversifierade intäktsströmmar på sikt.

Avslutningsvis har Abelco kommunicerat att notering av portföljbolaget Rightbridge väntas ske i början av andra kvartalet 2022, vilket Analyst Group har bedömt vara en stark trigger eftersom det skulle synliggöra underliggande värden i Abelco, samtidigt som portföljen som sådan blir mer likvid. Rightbridge är ett roll up- och investmentbolag inom E-sport och gamingindustrin, som idag utgörs av sju bolag. Under 2021 uppgick antalet E-sportstittare till nära en halv miljard, vilket påvisar hur långt industrin har kommit i termer av reach, och det som därtill gör E-sport unikt är den demografiska grupp som industrin lockar, vari genomsnittsåldern bland de som tittar på E-sport är omkring 26 år. Det talas därför om att E-sport kan bli den nya plattformen inom Attention Economy, vilket kan förklaras som ett universum vari aktörer konkurrerar om konsumenters uppmärksamhet, vilket är en värdefull tillgång givet allt brus av digitalt innehåll som florerar i människor vardag. Rightbridge investerar idag i bolag som fångar denna trend och ämnar bygga ett ekosystem av bolag som kan utvinna synergier kring försäljning, kommunikation, kundförvärv och teknologi för att på sådant vis påskynda värdetillväxten i portföljbolagen.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys av Abelco.