Kommentar på Intellegos LOI med ett globalt bolag inom växt- och odlingsindustrin


Intellego meddelade under förmiddagen den 23 september att bolaget ingått ett LOI (avsiktsförklaring) med en av världens största producenter av specialljus och UV-ljus. Avsikten är att ta fram produkter som ska hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar, med avseende på avkastning och kvalitet.

I pressmeddelandet framkom det att Intellegos intäktspotential inom hortikulturbranschen beräknas vara 250–450 MSEK per år, förutsatt ett lyckat utvecklingsprojekt och kommersialisering. Intellego bedömer att det finns stora möjligheter att få fram produkterna inom önskvärd tidsram och målsättningen är att göra de första leveranserna inom sex månader. Enligt Imarc Group, omfattade den underliggande marknaden för hortikultur ett värde om ca 25 miljarder dollar år 2020 och förväntas växa med en CAGR om 5 % (2021–2026). En av drivarna för marknadstillväxten är att kunna mäta ljusexponeringen för växter och odlingar, för att på så sätt maximera odlingar samt öka kvaliteten på dessa.

Analyst Group ser positivt på att Intellego bevisar att bolaget är agila genom att nu snabbt ta fram nya produkter för hortikulturbranschen, vilka enligt målsättningen ska vara utvecklade inom sex månader. Genom att utveckla produkter för en ny global industri bevisar Intellego en hög innovationshöjd och att tekniken fungerar på fler marknader. Med tanke på att bolaget vilka Intellego tecknat LOI med är en av världens största producenter av UV-ljus med en omsättning om ca 1 mdUSD, ser vi att det finns goda möjligheter för att detta kan skapa ringar på vattnet och öppna upp för framtida avtal för Intellego inom branschen”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Intellego som en investering

Den globala pandemin har påskyndat ett strukturellt skifte gällande hur olika aktörer, branscher och industrier behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) blev detta en bidragande faktor till företagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Under 2021 har orderingången fortsatt att stiga och med nya krav på att arbeta förebyggande för att begränsa framtida smittspridning, estimerar vi att omsättningen kan stiga till ~33 MSEK år 2022. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ger det ett nuvärde om 9,5 kr per aktie i ett Base scenario. (2021-08-24)