Kommentar inför TPG:s Q4-rapport


Imorgon den 26 juni publicerar Time People Group sin rapport för det fjärde kvartalet, samt bokslutskommuniké, för bolagets räkenskapsår 2020.

För Q4-20, som vanligtvis är TPG:s omsättningsmässigt starkaste kvartal, har vi i vår senaste analys estimerat att Time People Group skall omsätta 47,3 MSEK (51,9), motsvarande en omsättningsminskning om ca -8,8 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Denna estimerade minskning är helt hänförlig till den negativa effekt som vi förväntar oss att Coronaviruset kommer medföra på TPG:s beläggning av deras konsulter. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till ca -45,4 MSEK (-46,0), motsvarande en minskning om ca 1,5 % från Q4 föregående räkenskapsår. Givet en högre estimerad minskning i omsättningen än i kostnadsbasen så estimeras Time People Groups marginaler sjunka, och EBITDA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 6,2 % (12,7 %).

Vi kommer i delårsrapporten lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på TPG:s underliggande marknad utvecklats i spåren av Coronaviruset, hur de har hanterat Coronakrisen hittills, och vad VD tror om marknaden för konsulter framgent. Därtill bevakar vi om TPG lyckas visa på Y-on-Y tillväxt även detta kvartal, vilket skulle vara ett styrketecken givet marknadsförhållandena, och skulle innebära 14 kvartal av Y-on-Y tillväxt. TPG:s aktie har haft det tufft på börsen i år, och aktien har, trots att det visade stark omsättningstillväxt under Q3-20, gått ner med ca 30 % sedan årets början, vilket är mer än peers som HiQ, Softronic, samt CAG. Därför bedömmer Analyst Group att en stark Q4-20 kan leda till att det värderingsgap mot peers, som under året har utökats, kan komma att minska om TPG skulle leverera en stark rapport.

Utöver ovanstående kommer Analyst Group nära bevaka hur ökningstakten i personalkostnader ställer sig i förhållande till omsättningstillväxten, samt hur de externa kostnaderna utvecklas, och om de ökar i en lägre takt än historiskt, vilket skulle kunna ge en indikation på att en lägre andel underkonsulter använts för att fylla TPG:s kundbolags efterfrågan.

Vi kommer i samband med rapporten publicera en uppföljning.