Kommentar inför TerraNets Q4-rapport


Imorgon den 26 februari publicerar TerraNet Holding AB sin rapport för det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar inför rapporten.

Flera viktiga avtal på plats

Under den inledande månaden av fjärde kvartalet undertecknade TerraNet, i oktober 2020, ett s.k. samförståndsavtal (”Memorandum of Understanding” eller ”MoU”) med Daimler-Mercedes-Benz i Stuttgart. Vi har tidigare kommenterat avtalet, som enligt TerraNet är ”en bekräftelse av det tidigare påbörjade produktutvecklings- och industrialiseringssamarbetet inom avancerat förarstöd (ADAS) och antikollisionssystem”. Under Q4-20 undertecknade TerraNet även ett Letter Of Intent med AFRY om ett fördjupat samarbete gällande marknadsföra kringtjänster inom kamerasensorutveckling för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon, något vi ser positivt på och som ses på ett kvitto på teknikhöjden i bolaget.

Nykapitaliserat

TerraNet meddelade den 27 oktober utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1 B, vilka emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units. Teckningsoptionerna nyttjades till 94 % av utestående teckningsoptioner av serie TO1 B, motsvarande 47 503 386 teckningsoptioner. Genom teckningen, vilken gjordes till en teckningskurs om 0,72 SEK per aktie, erhöll Terranet ett kapitaltillskott om ca 34,2 MSEK före emissionskostnader. Vi har tidigare skrivit om kapitaltillskottet och att vi ser mycket positivt på det starka intresset, nettolikviden bidrar till lägre finansiell risk och ökad finansiell flexibilitet för TerraNet framgent.

Fullt fokus på Daimler-Mercedes-Benz och Startup Autobahn Expo

Den 8 januari 2021, efter kvartalets utgång, meddelade TerraNet att bolaget erhållit en beställning för en första prototyp av Voxelflow från Daimler Mercedes-Benz med ett initialt ordervärde om 31 000 EUR. Likt tidigare kommentarer, ser vi mycket positivt på denna order från Daimler Mercedes-Benz gällande Voxelflowteknologin, som vi anser verifierar den kommersiella potentialen för Voxelflow samtidigt som ordern kan vara en av flera potentiella beställningar som ett led i ett större samarbete mellan TerraNet och Daimler Mercedes-Benz framgent. Att en av världens främsta biltillverkare lägger en första order innan uppvisningen på Startup Autobahn Expo i Stuttgart under februari 2021, påvisar det stora intresse som idag existerar för den banbrytande Voxelflow-teknologin som TerraNet utvecklar. Under morgondagens rapport kommer vi fortsatt fokusera på TerraNets kapitalförbrukning, eventuella förseningar hänförligt till Covid-19 samt eventuella uppdateringar inför uppvisningen på Startup Autobahn Expo i Stuttgart under slutet av denna månad.