Kommentar inför Terranets Q1-rapport


Terranet publicerar den 20 april sin kvartalsrapport för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Under Q1-20 kommunicerade Terranet att bolaget erhållit ett nytt avrop åt en global mediekoncern inom ramen för det tidigare ingångna projektet om att ta fram en systemspecifikation inom aktiv säkerhet för åkturer på nöjesparker. Avropet är en fortsättning på det arbete som påbörjades i november 2019 och hade ett värde om 200 000 SEK. Inför kommande Q1-20 rapport kommer vi lägga fokus på kommentarer från VD kring hur Terranet ser på arbetet med den globala amerikanska mediekoncernen mer i detalj samt hur projektet har utvecklats under perioden. Terranet har sedan tidigare kommunicerat att bolaget bedömer att det totala offererade fakturabeloppet under perioden förväntas uppgå till 17-20 MSEK, varför det är viktigt att få en uppdatering för att bedöma sannolikheten kring Terranets möjligheter att tilldelas maximalt faktureringsbelopp. Vi bedömer att Bolagets kostnadsläge som fortsatt högt, och att Terranets aviserade omorganisation och kostnadsbesparingsprogram innefattande bland annat korttidspermitteringar kommer ha effekt från april 2020, vilket således först infaller under Q2-20.

Terranet beslutade den 6 april 2020 att bolaget avser att genomföra en företrädesemission som vid fullteckning tillför bolaget ca 38 MSEK före emissionskostnader. I samband med detta meddelades att emissionslikviden är avsedd att användas till bland annat fortsatt utveckling av VoxelFlow och immateriella rättigheter för VoxelFlow, samt återbetalning av brygglån. Vi förväntar oss därför att utläsa en uppdatering kring VoxelFlow-teknologin och hur utvecklingen i detta viktiga fokusområde för Terranet har utvecklats under Q1-20.

Covid-19 och dess påverkan på näringslivet är fortfarande i ständig förändring och vi kommer löpande uppdatera hur utvecklingen kan komma att påverka Terranet framgent.