Kommentar inför Shortcut Medias Q4-rapport


Imorgon den 24 februari publicerar Shortcut Media AB  sin rapport för det fjärde kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q4-20 estimerar vi att SMG kommer omsätta 14,6 MSEK (18,4), motsvarande en omsättningsminskning om ca -20,7 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca -9,0 MSEK (-9,6), motsvarande en minskning om ca -6,3 % från Q4 föregående räkenskapsår. SMG:s marginaler estimeras minska, och EBITA-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till 0,9 % (5,0 %). Minskningen i omsättningen, likväl de minskade marginalerna, bedöms, som tidigare kvartal, vara till följd av den pågående Coronapandemin. Pandemins stora påverkan på SMG:s bransch går tydligt att urskilja i medieinvesteringarna, som minskade med 17,8 % under helåret 2020.

Fokus framgent kommer fortsatt vara på hur efterfrågebilden ser ut på SMG:s underliggande marknad, samt ytterligare kommentarer kring bolagets förvärvsstrategi framgent.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. SMG har under 2020 korttidspermitterat, och tagit del av statliga subventioner, och om Bolaget kan upprätthålla nivåer nära lönsamhet skulle det vara ett tecken på stark kostnadskontroll. Vi bevakar där särskilt EBITA-resultatet, som är det mest relevanta resultatet för att få en så bra bild som möjligt av hur SMG går operativt.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en kommentar.