Kommentar inför Shortcut Medias Q2-rapport


Imorgon den 27 augusti publicerar Shortcut Media Group (”SMG” eller ”bolaget” framgent) sin rapport för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q2-20 estimerar vi att SMG kommer omsätta 14,1 MSEK (18,8), motsvarande en omsättningsminskning om ca -25,3 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca -8,2 MSEK (-11,0), motsvarande en minskning om ca -25,2 % från Q2 föregående räkenskapsår. SMG:s marginaler estimeras minska, och EBITA-marginalen för kvartalet räknas uppgå till -6,6 % % (5,1 %). Den estimerade sjunkande omsättningen och de minskande marginalerna bedöms uteslutande vara en följd av Covid-19, då Q2-20 till stora delar inföll under den period då Coronakrisen hade som störst påverkan på den ekonomiska aktiviteten i Sverige.

Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring efterfrågan på SMG:s underliggande marknad, och om/hur Coronakrisen kan tänkas påverka bolaget framgent.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. SMG har under året korttidspermitterat, och tagit del av statliga subventioner, och om bolaget kan upprätthålla lönsamhet skulle det vara ett tecken på stark kostnadskontroll.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en kommentar.