Kommentar inför SensoDetects Q4-rapport


På måndag den 17 februari 2020 publicerar SensoDetect sin bokslutskommuniké för 2019.

I kommunikén på måndag ser vi framförallt fram emot att läsa mer om nuläget i Bolivia, utöver vad som kommunicerades i senaste PM:et, samt vad status är gällande den sydkoreanska marknaden. En annan fortsatt viktig parameter är såklart hur SensoDetects finansiella ställning ser ut, och hur bolagets burn rate har varit under sista kvartalet 2019. Vid utgången av september (Q3) uppgick bolagets likvida medel till 0,9 MSEK, där kapitalförbrukningen under samma kvartal var ca -1,2 MSEK/månad (operativt kassaflöde). Dock hade då inte den företrädesemission som SensoDetect genomförde efter sommaren inkluderats då den vid utgången av september inte var registrerad. Nettolikviden från emissionen uppgick till ca 9,6 MSEK. Givet en liknande burn rate under Q4-19 som under Q3-19, borde SensoDetects kassa ha uppgått till omkring 5-6 MSEK vid utgången av december, allt annat lika.

Med tanke på det läget SensoDetect befinner sig i, där marknadslansering är förestående och bolaget räknar med försäljningsstart i Bolivia under H1-20, är det även viktigt att de kan bibehålla en tillräcklig likviditet.

I samband med rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.