Kommentar inför Obducats Q2-rapport


Imorgon den 24 juli publicerar Obducat sin rapport för det andra kvartalet för bolagets räkenskapsår 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

För Q2-20 estimerar vi att Obducat kommer omsätta 8,6 MSEK (10,0), motsvarande en omsättningsminskning om ca -14,5 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. Totala rörelsekostnader, inkluderat avskrivningar, prognostiseras till -7,9 MSEK (-13,7), motsvarande en minskning om ca -42,3 % från Q2 föregående räkenskapsår. Givet att omsättningen estimeras falla mindre än kostnaderna så förväntas Obducats marginaler öka, och EBIT-marginalen för kvartalet beräknas uppgå till -40,7 % (-92,3 %).

På grund av den rådande osäkerheten som Coronavirusets framfart skapar, kommer vi att lägga fokus på kommentarer från VD kring hur efterfrågan på Obducats underliggande marknad utvecklas och förväntas utvecklas framgent, samt om Bolaget sett någon påverkan från Coronaviruset hittills under H1 2020.

Hur orderingången för Obducat utvecklas är av största vikt och är något Analyst Group nära bevakar, då det brukar ge en bra indikation på bolagets omsättning framgent. Efter en svag orderingång under Q1-20 så skulle en starkare orderbok vara ett styrketecken.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. Historiskt har Obducat varit olönsamt, och om vägen mot lönsamhet ska fortgå är det viktigt att bolaget uppvisar en god kostnadskontroll framgent.

I samband med rapporten kommer vi följa upp med en kommentar.