Kommentar inför Josabs Q1-rapport


Josab Water Solutions AB (”Josab” eller ”Bolaget”) publicerar imorgon den 24 maj 2019 sin delårsrapport för första kvartalet 2019.


Mycket händer kring Josab:

  • Skriver nytt testavtal i Kina
  • Anbud i Addis vidare till ekonomisk utvärdering
  • Erhåller lånelöfte av större ägare för den fortsatta driften

Skriver nytt testavtal i Kina

Josab har skrivit ett testavtal med Chengdu Xinshengde Technology Co., Ltd., för tester av Josabs Aqualite baserade vattenreningsteknologi. Testerna sker för att verifiera Josabs Aqualite-baserade teknologis kapacitet inom vattenrening med järn-, mangan- och ammoniumhaltigt vatten. Målsättningen är att påvisa såväl tekniska som ekonomiska fördelar med Josabs teknik, samtidigt som kraven för drickbart vatten uppställda av den kinesiska staten uppnås.

Anbud i Addis vidare till ekonomisk utvärdering

Josab har erhållit besked, från Addis Ababa Water and Severage Authority, att anbudet, för 5 borrhål i Addis Ababa, avseende rening av järn och manganhaltigt vatten godkänts avseende den tekniska delen.

Erhåller lånelöfte av större ägare för den fortsatta driften

Josab har erhållit ett lånelöfte uppgående till 1 MUSD, av Zhu Youngjun, styrelsens ordförande, eller av honom närstående bolag. Lånet kommer vid behov att kunna avropas under kommande 12 månader, och nämns ske till marknadsmässiga villkor. Detta säkerställer Josabs rörelsekapital de kommande 12 månaderna. Josab har nyligen även avyttrat hela sitt aktieinnehav i Chromafora AB, där köpeskillingen uppgår till ca 3,1 MSEK och ger upphov till en realisationsvinst om 1,1 MSEK. Dessa händelser har således stärkt Josabs finansiella position, något som minskar den finansiella risken på kort sikt. 

Delar vi kommer att titta extra noga på i Q1-rapporten:

  • Omsättning vs kostnadsnivå
  • VD-ordet
  • Uppdatering kring status i Indien och Kina

I samband med delårsrapporten kommer vi att återkomma med en kommentar och kort därefter en uppdaterad aktieanalys.