Kommentar inför Greater Thans Q4-rapport


Greater Than publicerar imorgon den 18 februari 2021 sin delårsrapport för fjärde kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten där följande är de övergripande punkterna vi kommer att kika närmare på:

  • Nettoomsättning samt tillväxt i antalet betalande försäkringsavtal
  • Bruttomarginalen
  • Kapitalförbrukning och likviditet

Nettoomsättning samt tillväxt i antalet betalande försäkringsavtal

I Q3-rapporten kunde vi utläsa ett tydligt försäljningstapp, -71 % YoY, vilket till stor del var förväntat och ett resultat av bolagets avveckling av försäkringsförmedlingsaffärer, i och med det tidigare avslutade samarbetet med Moderna. Detta beslut togs för att kunna frigöra resurser för att helt och hållet fokusera på kärnområdet i affärsmodellen, att tillhandahålla AI-baserad riskinsikt. Initialt påverkar detta omsättningen negativt, men kassaflödet positivt, och ger Greater Than förutsättningarna att satsa på avgörande affärsprojekt framgent. Vidare hade flera av de marknader som Greater Than adresserar, där beroendet av turism och resande är relativt högt, påverkats av Covid-19-pandemin genom att fordonsflottor tagits ur drift och/eller reducerat sin verksamhet, vilket också påverkade omsättningen i tredje kvartalet. Användartillväxten i antalet betalande försäkringsavtal var därtill ned 18 % YoY som en konsekvens av ovannämnda anledningar. Vad vi gärna hade velat se under Q4-20 är att användartillväxten av betalande försäkringsavtal tar fart och visar tillväxt YoY, även om vi räknar med lägre nettoomsättning YoY, givet det avslutade samarbetet med Moderna i kombination med uteslutandet av hårdvarukomponenten i produkterbjudande, som tidigare utgjort en relativt stor del av nettoomsättningen. Vi är av uppfattningen att med Bolagets App2Car- samt SDK-lösning, i kombination med ett utökat fokus på att leverera B2B-lösningar, kommer att medföra stark användartillväxt av betalande försäkringsavtal framgent, vilket kommer att synas i omsättningen.

Bruttomarginalen

Beslutet om att sluta förmedla försäkringar till konsument, i kombination med implementeringen av App2Car-lösingen, bidrog till en kraftig förstärkning av bruttomarginalen under Q3-20, som uppgick till 83 %, vilket var en klar förbättring jämfört med samma period året innan som då uppgick till 43 %. Vi förväntar oss att bruttomarginal för Q4-20 ligger i linje med vad som presenterades för Q3-20, och vad som blir viktigt för Greater Than framöver är att öka användartillväxten, vartefter bruttomarginalen antas öka i takt med att skalfördelar realiseras.

Kapitalförbrukning och likviditet

Kassaflödet antas påverkas positivt av renodlingen av verksamheten och det fulla fokuset på kärnaffären, eftersom försäkringsförmedlingen både var resurskrävande och mindre lönsam. Detta, i kombination med lägre bruttokostnader, talar för en lägre burn rate framöver och vi kommer därför noga bevaka vad fjärde kvartalets kassaflöde uppgick till. För Q4-20 estimerar vi en burn rate i linje med vad som rapporterades för Q3-20, ca -2,5 MSEK/månad. Givet kassan vid utgången av tredje kvartalet 2020om ca 22 MSEK, och antagen burn rate om -2,5 MSEK/månaden förväntar vi oss att den utgående kassan per den sista december 2020 varit inom intervallet 14–16 MSEK. Kassan har därefter fyllts på ordentligt, via den riktade emissionen om 136 MSEK som genomfördes i slutet av januari 2021. Givet samma antagna burn rate samt med hänsyn tagen till emissionskostnader, uppskattar vi att Greater Than idag har ca 140 MSEK i tillgänglig kassa.

I samband med Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.