Kommentar inför GPX Medicals Q3-rapport


Imorgon den 11 november publicerar GPX Medical sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2020.

En viktig händelse under kvartalet var naturligtvis att GPX Medicial den 20 juli lämnade in en ansökan till NASDAQ för notering på First North Growth Market för att sedan den 2 oktober, efter kvartalets utgång, noteras under kortnamnet ”GPXMED”. Under kvartalet genomförde GPX Medical en nyemission i samband med noteringen vilket tillförde bolaget cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader, och som dessutom blev kraftigt övertecknad.  Den 5 oktober rapporterade VD Hanna Sjöström att hon köpt 312 500 teckningsoptioner av serie TO1 av Bolagets huvudägare och strategiska teknikpartner Norsk Elektro Optikk, vilket vi ser positivt på. Utöver nyemissionen fanns en möjlighet för bolaget att ytterliggare tillföras ca 3,4 MSEK före emissionskostnader genom en s.k. övertilldelningsoption. Lago Kapital hade mandat att helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första handelsdagen av bolagets aktier utnyttja övertilldelningsoptionen avseende 527 343 aktier. GPX Medical meddelade emellertid den 30 oktober att övertilldeningsoptionen inte har utnyttjas.

GPX Medical bedriver för närvarande valideringsarbete av sin lungövervakningsutrustning NEOLA® och vi förväntar oss en nettoomsättning först år 2023. I morgondagens rapport kommer vi främst att fokusera på vad VD Hanna Sjöström kan berätta om hur utvecklingsarbetet har utvecklats under kvartalet samtidigt som vi kommer få ta del av bolagets burn rate. Under H1 2020 uppgick GPX Medicals EBIT till ca -1,8 MSEK, och för helåret 2020 estimerar vi ett EBIT om ca -5,8 MSEK. Vi bedömer därmed att GPX Medical under H2 2020 kommer nå ett EBIT om ca -4 MSEK, primärt hänförligt noteringskostnader och delvis ökade personalkostnader och utvecklingskostnader. I morgondagens Q3-rapport estimerar vi ett negativt EBIT-resultat inom intervallet 2-3 MSEK primärt hänförligt till noteringskostnader, som är av engångskaraktär, samt något högre utvecklingskostnader.

Hur Analyst Group ser på GPX Medical som en investering

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.