Kommentar inför GPX Medicals Q1-rapport


Imorgon den 20 maj publicerar GPX Medical sin delårsrapport för årets första kvartal.

Under Q1-21 tecknade GPX Medical sitt första distributörsavtal med BTC Health Australia för marknaderna inom Australien, Nya Zeeland, Singapore samt vissa utvalda länder i Stillahavsområdet. Efter att GPX Medicals produkt NEOLA® erhåller CE-märkning kommer BTC att ansöka till Therapeutic Goods Association (TGA) i Australien och Medsafe i Nya Zeeland för produktregistrering och därefter påbörja den kommersiella lanseringen på dessa marknader. Eftersom avtalet ger BTC exklusiv rätt att distribuera NEOLA® i nämnda marknader, kommer företaget i gengäld bl a att investera i studier inför marknadslanseringen för att möjliggöra neonatologer att utvärdera och prova NEOLA® på klinik. BTC förväntar att NEOLA® blir godkänd och tillgänglig för försäljning inom 12 månader från det att GPX Medical når en CE-märkning med NEOLA® och har en exklusiv distributörsrätt som kan gälla i tio år.

Givet CE-märkning och lyckad lansering, samt med hänsyn till att kostnaderna för sjukvården idag i Australien och Nya Zeeland uppgår till omkring 500 miljoner AUS dollar per år för neonatalt andningsstöd, finns förutsättningarna för att NEOLA@ ska kunna generera omfattande intäkter”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Eftersom GPX Medical planerar att få till en CE-märkning av NEOLA® tills under 2023, har bolaget idag ingen direkt försäljning, och vi räknar med att morgondagens rapport inte visar några större övriga intäkter heller. Detta, i kombination med nödvändiga investeringar och rörelsekostnader hänförliga till organisationen och marknadsarbetet, resulterar i ett negativt operativt kassaflöde. Med tanke på vad för typ av bolag GPX Medical är och vart de just nu befinner sig i sin utvecklingsfas, är detta helt naturligt, samtidigt som det fortsatt är viktigt att effektivt nyttja den likviditeten som finns i bolaget. Vid utgången av Q4-20 uppgick kassan till ca 16,6 MSEK, vilket kan jämföras med ca 1,1 MSEK vid utgången av september 2020 (Q3-20). Då ska det dock sägas att GPX Medical under oktober tillfördes nettolikviden om 20,2 MSEK från den tidigare genomförda nyemissionen. Justerat för detta uppgick bolagets operativa kapitalförbrukning under det fjärde kvartalet 2020, s.k. burn rate, till -0,7 MSEK/månad. I samband med morgondagens rapport kommer vi kunna se vad kapitalförburkningen uppgått till under årets första kvartal, och därmed även bedöma den finansiella positionen.


Hur Analyst Group ser på GPX Medical som investering

Ett av tio barn föds för tidigt och en stor del av dessa behöver intensivvård. Vården är komplicerad, vårdpersonalen står inför svåra medicinska bedömningar och beslutsunderlagen är ofta bristfälliga. GPX Medical har en patenterad och effektiv lungövervakningsteknologi för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda barns lungor som kan fylla en viktig plats i neonatalvården, där det kan argumenteras för att det idag inte finns någon direkt konkurrens. Målsättningen är att lansera den första produktversionen under år 2023, varpå vi estimerar att omsättningen kan stiga successivt till 472 MSEK år 2028. Baserat på gjorda prognoser motiveras ett potentiellt värde per aktie inom 12 månader om 9 kr i ett Base scenario.