Kommentar inför Bayns Q4-rapport


Bayn publicerar imorgon den 5 mars 2021 sin delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020, nedan framgår våra tankar inför rapporten där följande är de övergripande punkterna som vi kommer att se närmare på:

  • Summeringen av det gångna året samt eventuell guidning/utblick för år 2021 och framåt
  • Proforma-siffror
  • Hur integreringen av förvärven fortlöper, kostnadsutvecklingen och synergieffekter

Att säga att Bayns fjärde kvartal har varit händelserikt är minst sagt i underkant. Under det gångna kvartalet har bolaget hunnit genomföra två förvärv, Green Sales Distributions och Golden Athlete, genomfört en riktad emission som inbringade ca 80 MSEK, emitterat säkerställda företagsobligationer om 100 MSEK samtidigt som flertalet insynsköp ägt rum. Vad som ska bli intressant att läsa i bokslutskommunikén, tillika Q4-rapporten, är VD Simon Petréns egna ord om hur verksamhetsåret 2020 varit och hur han ser på framtiden för Bayn Group.

I samband med förvärvet av The Humble Company släppte Bayn preliminära proformasiffror för 2020 där resultaträkningarna från de sex förvärvade bolagen tillgodoräknats som om de varit inom koncernen från och med 1 januari 2020, där Bayn i sådant fall hade omsatt 345 MSEK och gjort ett justerat EBITDA-resultat om 10 MSEK. Motsvarande siffror för det fjärde kvartalet uppgick till 90 MSEK respektive 5 MSEK. Vid inkludering av The Humble Company, som Bayn under februari 2021 tecknat avtal om att förvärva, uppgår de preliminära proformasifforna för Bayn-koncernen under år 2020 till 445 MSEK, med ett EBITDA-resultat om 48 MSEK. Siffrorna är som sagt preliminära. EBITDA-marginalen på proformabasis är av extra vikt att studera eftersom Bayn än idag rapporterar i enlighet med K3-regelverket, varför goodwillavskrivningar behöver göras löpande, vilket påverkar rörelseresultatet och tillika nettoresultatet.

Under det gångna året har Bayn Group förvärvat sex bolag, vilket förutom att det ger synergieffekter i termer av b.la. distribution och produktion samt stärker marknadspositionen för Bayn som koncern, även ställer höga krav på att framgångsrikt lyckas integrera dotterbolagen i koncernen. Därmed är det av intresse att höra hur integrationen fortskrider, huruvida Bolaget sett synergieffekter realiserats samt hur kostnadsbasen utvecklats i förhållande till omsättningstillväxten. Det är viktigt att kostnaderna inte skenar iväg när ett bolag har en så pass aggressiv förvärvsstrategi som Bayn har, utan att koncernen effektivt kan implementera nya dotterbolag och snabbt realisera synergieffekterna.

I samband med Q4-rapporten kommer vi att återkomma med en uppföljande kommentar.