Kommentar inför Bayns Q1-rapport


Imorgon den 20 maj publicerar Bayn Europe sin rapport för det första kvartalet för räkenskapsåret 2020. Nedan följer våra tankar samt estimat inför rapporten.

Det ska noteras att aktierna i Pändy Foods AB inte tillfallit Bayn Europe först än inom två veckor efter Bayns extra bolagstämma den 11 mars 2020, vilket innebär att den övervägande delen av Pändy Foods resultat under första kvartalet inte kommer räknas med som en del av Bayn Europe resultat under Q1-20. För att ge en bild av hur omsättningen hade kunnat sett ut om Pändy Foods hade varit en del av Bayn sedan årsskiftet har vi upprättat en pro forma prognos, utöver våran Base prognos, för Q1-20.

För Q1-20 estimerar vi att Bayn kommer omsätta 1,9 MSEK (1,7), motsvarande en omsättningstillväxt om ca  17 % mot jämförbar period för räkenskapsåret 2019. De totala intäkterna estimeras till 2,1 MSEK (2,0), motsvarande en tillväxt om ca 4,3 %. Totala rörelsekostnader prognostiseras till ca 4,4 MSEK (-2,6), motsvarande en ökning om ca 70,0 % från Q1 föregående räkenskapsår. Bayns marginaler estimeras minska, och EBIT-marginalen för kvartalet räknas uppgå till -169,7 % (-103,4 %).

Den stora ökningen i kostnaderna som estimeras under Q1-20 är till viss del hänförlig dels till det vite på 400 tSEK som Bayn Europe fick under februari 2020, samt kostnader relaterade till samgåendet med Pändy Foods. Totalt uppskattar Analyst Group att Q1-20 belastas med engångskostnader mellan 1,0 till 1,5 MSEK.

Vårt fokus under kvartalet kommer vara på kommentarer kring hur Coronakrisen har påverkat och framgent bedöms påverka Bayn. Vi kommer därmed fokusera på kommentarer kring bolagets underliggande marknadsefterfrågan, samt om bolaget upprepar sina omsättningsmålsättningar för helåret 2020.

Utöver detta kommer stort fokus riktas mot kostnadsbasen, och hur den utvecklas i relation till omsättningen. Historiskt har Bayn varit olönsamt, och om vägen mot lönsamhet ska fortgå är det viktigt att bolaget uppvisar både en hög omsättningstillväxt och en god kostnadskontroll framgent.

Vi kommer att återkomma med en kommentar i samband med rapporten.