Kommentar inför AcouSorts Q3-rapport


AcouSort publicerar den 25 november sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet för räkenskapsåret 2020.

Fokus på AcouTrap under kvartalet

AcouSort inledde tredje kvartalet med att sluta ett avtal med ett ”koreansk life science företag”, avtalet innebär att parten ska utvärdera och utarbeta ett diagnostisk test för detektion av cirkulerande tumörceller (CTC) med hjälp av extracellulära vesiklar baserat på AcouTrap-teknologin. Analyst Group ser mycket positiv på avtalet då det är det första avtalet där AcouTrap-teknologin kan leda till komponentstillverkning då avtalet inkluderar att integrera denna i företagets utrustning. Vi hoppas därför att få utläsa en uppdatering kring samarbetet under morgondagens rapport.

Under kvartalet ingick AcouSort i ett nystartat projekt, där AcouTrap-teknologin ska användas för att extrahera exosomer från stamcellsodlingar med syfte att skapa en GMP-godkänd produktion av stamceller inom ramen för ett CAMP-projekt. Projektet görs tillsammans med bland annat Region Örebro län, Region Västerbotten och VivaBioCell. Vi önskar även här läsa en uppdatering kring hur AcouTrap-teknologin kan användas för att monitorera tillverkningen och kvalitetskontrollen av stamceller.

Efter kvartalets utgång erhöll AcouSort en order från University of Kentucky på ett AcouTrap-system med ett ordervärde om ca 45 000 USD. Även om ordervärdet är blygsamt så är försäljningen av forskningsinstrumenten en viktig del för att öka kännedomen kring AcouSorts teknik bland forskare och på så sätt dels ha ett kvitto på teknikhöjden, dels nå ökad marknadskännedom för bolagets teknik och tillämpningsområden.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

AcouSort har sedan tidigare ett viktigt samarbete med Instrumentation Laboratory (IL) kring att integrera bolagets teknologi i ett av Instrumentation Laboratorys diagnostiska system. Under oktober 2020 kommunicerades att bolagen har ingått ett nytt projekt där bolagen ska utvärdera AcouSorts teknik för att automatisera separationen av blodplasma inom flera affärsområden, vilket förväntas inbringa ca 67 500 USD. Vi ser mycket positivt på projektet då det kan, vid lyckat utfall, möjliggöra för integrerad provhantering till fler produktkategorier inom Instrumentation Laboratory, vilket i sin tur kan leda till ökad Customer Lifetime Value (CLV) genom fler potentiella komponentstillverkningskontrakt.

Starkare patentportfölj minimerar risk och skapar nya möjligheter

Under kvartalet meddelade AcouSort även att bolaget har fått två nya patentansökningar publicerade. Ena patentansökan avser en metod där cellers flytförmåga används för att delas upp efter celltyp när de befinner sig i en ultraljudskanal, och den andra patentansökan avser en metod för att flytta individuella partiklar i en ultraljudskanal genom att skapa lokala temperaturskillnader. Den förstnämna metoden går det att kombinera med AcouSorts grundteknik, vilket innebär att möjligheter att automatisera även mer avancerad provberedning. Bolaget skriver att detta på sikt bland annat kan gynna utvecklingen av OEM-moduler till instrument som behöver en specifik celltyp från blodet för diagnostik. Nästa steg i PCT ansökan är att för AcouSort välja ut de länder som bolaget vill inkludera inför den slutliga patenteringsprocessen, vilket kommer äga rum under hösten 2021. Analyst Group ser den höga teknik- och kompeteneshöjden som en viktig kugge i investeringsidén, dessa två nya indikationer påvisar åter AcouSorts styrka. En mer breddad och stärkt patentportfölj skapar inte bara nya möjligheter utan minimerar även risken i bolaget då det minskar beroendet av särskilda affärer och affärsområden.

Avser noteras på Nasdaq First North Growth Market

Under oktober 2020 meddelade AcouSort att bolaget har ansökt om att notera sig på Nasdaq First North Growth Market, ett byte från nuvarande Spotlight Stock Market. Syftet med noteringsförflyttningen är att skapa ökad kännedom och likviditet i aktien samtidigt som det skall skapa en bättre förutsättning för att nå nya investerare dels från allmänheten, dels institutionella- och internationella investerare. Vi ser positivt på att AcouSort avser att göra ett listbyte och förväntar oss att i morgondagens rapport utläsa hur förberedelserna har utvecklats.

Vi kommer i samband med rapporten att återkomma med en uppföljande kommentar.