Intervju med Plexians VD Staffan Mattson i samband med bolagets senaste händelser


Plexian har under de senaste veckorna meddelat dels att bolaget beslutat att undersöka förutsättningarna att bli licensierad kortutgivare, dels att en digital valuta ska utvecklas och lanseras. I samband med detta har vi varit i kontakt med Staffan Mattson, VD på Plexian, för att passa på att ställa ett par korta frågor.

Ni har tagit beslutet om att etablera ett helägt dotterbolag vars fokus och huvudsyfte ska vara teknik- och projektutveckling, där vi förstår det som att första steget är att utveckla en digital valuta. Vad kommer detta i praktiken att innebära för era partners, säljare och användare?

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt tjänsteutbud och beslutet att etablera ett helägt dotterbolag som skall verka teknik- och projektutvecklande ligger helt i linje med vår övergripande strategi. Vi ser det som ett tydligt steg med en stor kundnytta att kunna komplettera Edge plattformen med en egen digital valuta. Beslutet är grundat på ambitionen att förädla tekniken kring digital valuta för virtuella privata betalnätverk kopplade till lojalitetsplattformar, så kallade Company Coins och kommer att medföra stora möjligheter för alla inblandade parter. Genom att investera i detta växande segment och förädla tekniken ”in-house”, kan vi även erbjuda tekniken utanför Edge plattformen. Vi ser en stor marknad hos kunder som vill ha en ”white-label” lösning inom digital valuta och virtuella betaltjänster. Vårt mål är därför inte enbart att utveckla en valuta bara för Edge, utan att också förädla de tekniska moduler och applikationer som möjliggör för oss att skapa Company Coins för virtuella privata betalnätverk.

Hur ser du att Plexian som bolag stärks av att kunna erbjuda återbäring i digital valuta?

Det är viktigt för oss att fortsätta utveckla lösningar som gagnar våra partners och partnerns medlemmar baserat på de utmaningar och möjligheter de möter. Genom att skapa en digital valuta kan vi erbjuda våra partners möjligheten att tokanisera sina befintliga bonusprogram. Det blir med andra ord möjligt att konvertera lojalitetspoäng till Company Coins som är kopplade till ett substansvärde och en reell valuta, men som enbart rör sig inom det virtuella privata betalnätverket. Vi menar att Company Coins kommer att skapa förutsättningar för att säkert och kostnadseffektivt, med full kontroll och mätbarhet, hantera lojalitetspoäng på ett mycket intressant sätt.

Ni meddelade även nyligen att ni har nått en milstolpe genom att ni nu är redo att ansöka om nödvändig licensiering för att bli kortutgivare. Skulle du kunna berätta mer om bakgrunden till detta beslut?

Vi har hela tiden haft ambitionen att bli kortutgivare så snart vi når de volymmål som berättigar investeringen i den nödvändiga licens som krävs för att kunna bli detta. För oss handlar det om kostnadseffektivitet och strategisk kontroll.

Vad krävs för att ni ska få en licens? Samt, givet att ni erhåller licens, vilka möjligheter öppnar det upp för er och hur skulle er affärsstrategi utvecklas?

Vi är fullt medvetna om de krav som kommer att ställas på oss i en process att bli licensierade. Vi har en klar bild av vad vi vill uppnå och kommer tillsammans med våra rådgivare se till att vi hanterar processen på rätt sätt. Vi har också en tydlig uppfattning om den tidsaspekt en ansökningsprocess omfattar och menar att tidpunkten för oss nu är rätt. Vi tänker långsiktigt och söker en lösning som ger oss största möjliga utvecklingspotential där vi kan uppnå såväl högre kostnadseffektivitet som förutsättningar för utökade intäktsmöjligheter.

Med hjälp av licenseringen skulle ni även kunna hantera krediter för egen räkning, samtidigt som er egen kostnadsbas skulle kunna minska över tid. Kan du utveckla lite mer kring hur det i praktiken skulle fungera med krediter, vad Plexian vinner på det samt vad det är som gör att era kostnader kan minska?

Plexian har byggt stora delar av sin verksamhet på tredjepartslösningar. Vi köper tjänster från kompetenta leverantörer. I många av fallen kommer vi att nå ett läge där t.ex. våra volymer blir så stora att vi kommer att överväga att göra en in-sourcing av tjänsten för att kunna nå högre effektivitet och lägre kostnader. När vi nu väljer licenstyp kommer vi också att överväga vad vi eventuellt strategiskt vill uppnå utöver kortutgivningen. Att arbeta med så kallade ”buy now, pay later” lösningar är en ambition för oss. Formen för detta har vi dock inte bestämt ännu.

Skulle du kunna berätta lite mer om vad du ser som ett naturligt nästa steg i utvecklingen av Edge-plattformen?

Nästa steg är att implementera en effektiv ”buy now, pay later” lösning och att tillsammans med våra partners fortsätta att bygga en lojalitetsplattform som verkligen når sitt syfte.


Analyst Groups syn på Plexian som investering

Plexian är ett FinTech-bolag med en färdigutvecklad och lanserad plattform. Under 2021 handlar det för Plexian om att utveckla befintliga samarbeten och öka antalet användare av betalningsplattformen Edge, parallellt med att ansluta ytterligare partners, nya användare och stärka produkterbjudandet. Givet ett bra grundarbete under 2021 kommer det skapa förutsättningar för att från år 2022 fokusera fullt ut på tillväxt och stigande marginaler. Tills år 2023 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 86 MSEK, vilket utifrån en viktad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 7 kr per aktie i ett Base scenario.