Intervju med Josabs VD Henry Koskela i samband med signerat Term Sheet om förvärv av Clear Industry


Josab Water Solutions meddelade idag den 30 juli 2020 att bolaget har signerat ett så kallat ”Term Sheet” avseende ett förvärv av samtliga aktier i det Hong Kong-baserade bolaget Clear Industry. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hong Kong och har 2 rörelsedrivande dotterbolag i Kina.

Clear Industry bedriver företrädesvis verksamhet inom design och implementering av processanläggningar, EPC-affärer inom industrin för köksavfall, ”Kitchen Waste”, samt inom området för industriellt avfallsvatten, både vad gäller hård- och mjukvara. Bolaget har ca 35 anställda och omsatte år 2019, 35 MRMB, med en nettovinst om 5,2 MRMB. Bolaget har under årets första 6 månader, trots Covid-19, överträffat föregående års omsättning och resultat för perioden. Per dags dato har bolaget en projektorderstock uppgående till mer än 100 MRMB.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 125 miljoner kinesiska yuan, vilket motsvarar tio gånger bolagets garanterade genomsnittliga årsvinst under de kommande två åren efter tillträdet.

Term Sheet signeringen är ett initialt avtal som beskriver de grundläggande villkoren i affären, vilket sedan följs upp med ett slutgiltigt avtal.

I samband med nyheten så har vi intervjuat Josabs VD Henry Koskela:

Kan du berätta mer om bakgrunden till att ni hittat och valt att fokusera just Clear Industry, vad var det som fångade ert intresse?

Vi har haft 2 kinesiska ledamöter i bolaget som har haft kontroll på detta bolag och dess utveckling. Bolaget passar i Josabs miljöprofil, bolaget hade en ”turn-around” 2019 och potentialen inom bolagets verksamhet ser bra ut.

I PM:et framgår informationen att Clear Industry bedriver verksamhet inom design och implementering av processanläggningar, EPC-affärer inom industrin för köksavfall (Kitchen Waste) samt inom området för industriellt avfallsvatten. Givet att ett köpeavtal kommer på plats, vilka tänkbara synergier ser du mellan Josab och Clear Industry på kort sikt respektive lång sikt? 

Eftersom CI även har tekniker för vattenrening inom det industriella området och för kommunala ändamål, ser vi potentiella synergier som kommer att bli mer konkreta under de närmaste månaderna när vi fördjupar oss i bolaget.

Clear Industry verkar befinna sig i en stark tillväxt. Vad har historiskt drivit tillväxten och vilka faktorer ser du kommer kunna fortsätta driva tillväxten framgent? 

Inom Kitchen Waste är den största ökningen, och bidragande till detta är statliga regleringar för de större städerna som kräver hantering av denna typ av avfall. Bolaget har etablerat sig på marknaden och via utförda projekt har större kunder kunnat knytas till bolaget vilket återspeglas i en kraftigt ökande orderstock.

År 2019 hade Clear Industry en nettovinstmarginal om nära 15 %. Baserat på deras affärsmodell (samt tänkbara synergier med Josab), hur tror du att förutsättningarna ser ut för att Clear Industry ska kunna bibehålla, eller öka, sin vinstmarginal framöver? 

Högre omsättning krävs, vilket starten av 2020 och den stora orderstocken indikerar på, då den totala marknaden inom bolagets affärsområden ökar väsentligt. Självklart skall vikt samtidigt läggas på att bibehålla/öka marginalerna, men detta är ett strategiskt beslut för bolagets styrelse.