Chordate genomför riktad nyemission


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) meddelade den 15 januari 2019 att de genomför en riktad emission som tillför Bolaget ca 5,3 MSEK före emissionskostnader. Möjlighet kan även finnas till ytterligare 10 MSEK.


”Vi riktar oss som tidigare kommunicerats mot två huvudsakliga indikationer – kronisk nästäppa samt kronisk migrän. Båda indikationer som väsentligen påverkar många individer och deras omgivning. Vi har en behandling som bevisligen är effektiv för avhjälpande av kronisk nästäppa, och vi fortsätter göra landvinningar internationellt såväl som i Sverige. Studien avseende förebyggande behandling av migrän är inledd och vi bedömer liksom tidigare att vi kan presentera studieresultat under senhösten 2019. Genom den nu beslutade nyemissionen – med stöd från ett antal befintliga samt tillkommande aktieägare – ges vi nu möjlighet att fortsätta Chordates utveckling mot punkten där vår teknologi och behandlingsform får genomslag” – Säger VD Anders Weilandt

[Via följande LÄNK kan hela pressmeddelandet läsas]

Om den riktade emissionen

  • Antal units: 5 300 000 st. En unit innehåller en (1) stamaktie och en (1) teckningsoption.
  • Pris per unit: 1 kr.
  • Villkor teckningsoption: ger rätt att teckna ytterligare en aktie till priset 1,30 kr.

Genom den riktade emissionen tillförs Chordate 5,3 MSEK före emissionskostnader. Tillhörande teckningsoptioner kan tillföra som högst 6,9 MSEK.

Avvägningen mellan en företrädesemission med större rabatt, men där alla aktieägare bjuds in, eller en riktad emission mot färre investerare med lägre rabatt, är något av en vattendelare. I Chordates fall bedömer vi att en riktad emission är det absolut bästa sättet för att finansiera Bolaget i dagsläget. En företrädesemission hade enligt Analyst Group dels varit för tidskrävande och kostsam, och i dagsläget är det svårt för Bolaget att genomföra en sådan transaktion till rådande värdering. Andra tänkbara möjligheter skulle kunna vara alternativa finansieringsformer som t.ex. kan erhållas från olika fonder som arbetar med konvertibla lånelösningar/trancher. Det finns dock en del risker med just sådana finansieringsformer (För den intresserade, läs mer via denna länk. Vi ser således positivt på att Chordate nu får in 5,3 MSEK via just en riktad emission.

Möjlighet till ytterligare 10 MSEK i finansiering

I pressmeddelandet framgår även att Chordate utöver den aktuella emissionen har ambitionen att tillföra Bolaget ytterligare ca 10 MSEK och att arbetet med att slutföra detta fortgår.