Bayn Group tecknar avtal om förvärv av Green Sales Distributions samt av Golden Athlete


Bayn Group förvärvar 100 % av det svenska Food-Tech bolaget Green Sales Distribution AB för en fast köpeskilling om 50 MSEK plus tillägg om 24,5 MSEK. Finansieringen av förvärvet kommer bestå av hälften nyemitterade vederlagsaktier samt resterande del av kontanter. Förvärvet görs till ett fast Enterprise Value om 37,0 MSEK, och baserat på föregående års resultat för Green Sales, så sker förvärvet, exklusive tilläggsköpeskillingen, till en EV/EBITDA-multipel om 4,27x.

Kort efter att förvärvet av Green Sales annonserades, så meddelade Bayn att de tecknat ett bindande avtal med T Perérs om att köpa 100 procent av aktierna i det svenska Food Tech-bolaget Golden Athlete. Förvärvet görs för en fast köpeskilling om 13,0 MSEK, plus en tilläggsköpeskilling om totalt 4,9 MSEK, där 59 % av den fasta köpeskillingen kommer betalas i form av nyemitterade aktier, och resterande del kommer erläggas i form av kontanter. Förvärvet görs till ett Enterprise Value om 7,95 MSEK, och en P/S-multipel om ca 1,0.

De aktier som kommer emitteras i samband med förvärven, och som kommer utgöra en del av köpeskillingen, kommer emitteras till det lägre av 10,5 kr per Bayn-aktie och det volymriktade snittpriset för Bayns aktie sju dagar inför tilldelning. Detta innebär att de aktier som kommer användas för betalning av förvärven som högst kan komma att emitteras till 10,5 kr per aktie.

Green Sales Distribution

Green Sales är en ledande leverantör av ekologiska- och lifestyleprodukter inom FMCG (Fast Moving Consumer Goods), och bolaget har flera väletablerade varumärken inom veganskt, sockerfritt, samt laktosfritt godis, däribland Green Star och deBron. I förvärvet ingår även rättigheterna till det ekologiska godisvarumärket EC-GO, som bland annat säljs på Apotea, Medvetna.se, med mera. Green Sales har de senaste fem åren visat på en stadig omsättningstillväxt, samtidigt som bolaget har levererat ett stigande EBIT-resultat för varje år sedan år 2014, och för helåret 2021 estimeras bolaget visa på nettointäkter om 281 MSEK och ett EBITDA-resultat om 15 MSEK.

Grundarna av Green Sales, Krister Green och Magnus Hallin, har åtagit sig att fortsätta operativt i bolaget i minst fem år, samt har därtill en lock-up om 24 månader på de vederlagsaktier som de erhåller i transaktionen. Detta bedömer Analyst Group som starkt positivt, då båda grundarna har långa och framgångsrika karriärer inom FMCG bakom sig, samt då de fram tills nu har drivit Green Sales mycket framgångsrikt.

Förvärvet av Green Sales kommer göra att Bayns omsättning kommer öka med över 200 procent, och kommer därtill medföra att lönsamheten på koncernnivå kraftigt förbättras. Genom förvärvet kommer Bayn även stärka sin marknadsposition inom kalori- och sockerreducerade livsmedel ordentligt, och Bayn kommer få tillgång till ett mycket stort kundnätverk genom Green Sales, vilket kan innebära goda möjligheter för synergieffekter, korsförsäljning, samt stärkta marknadsandelar. Bland annat får Bayn tillgång till flera nya segment där bolagets EUREBA produkt kan användas i tillverkningen.

Analyst Group anser att Green Sales är Bayns viktigaste förvärv hittills, då det gör att Bayns omsättningsnivå ökar kraftigt, samt då vi anser att det kommer bidra starkt positivt till den konsoliderade EBITDA-lönsamheten för Baynkoncernen, och att det kommer vara en nyckel för att Bayn ska kunna visa lönsamhet på EBITDA-nivå inom närtid. Därtill anser vi att tillväxtmöjligheterna för Baynkoncernen stärks i och med förvärvet, då Green Sales är verksamma på en kraftigt växande marknad och då möjligheterna för korsförsäljning mellan Bayns dotterbolag och Green Sales bedöms som goda.

Golden Athlete

Golden Athlete är den ledande leverantören av socker- och kalorifria såser och dressingar inom Norden. Bolaget har visat nettolönsamhet de senaste tre av fyra åren, och har även under perioden stärkt sina marginaler. Under år 2019 omsatte bolaget totalt 12,6 MSEK, och visade ett EBITDA-resultat om ca 0,96 MSEK, och under år 2021 väntas bolaget visa nettointäkter om ca 16 MSEK med ett EBITDA-resultat om 3,7 MSEK.

I och med förvärvet av Golden Athlete fortsätter Bayn stärka sin position inom segmentet för socker- och kalorireducerade såser och sirap, där Bayn sedan tidigare has viss exponering genom AmerPharma. Analyst Group väntar sig att Bayn kommer kunna realisera synergier inom bland annat produktion genom förvärvet, samt att Golden Athlete, likväl som Green Sales, kommer bidra positivt till Baynkoncernens konsoliderade lönsamhet. Därtill anser vi att Golden Athlete, som en del av Bayn, kommer kunna växa omsättningen framgent, efter att ha haft en något sjunkande omsättning mellan 2016 och 2019.