Analytikerkommentar på TCECUR Q3-rapport 2018


TCECUR AB (”TECUR” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 19 augusti sin delårsrapport för tredje kvartalet 2018. Följande är våra tankar om rapporten.


Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 47,6 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 42 % mot jämförbart kvartal 2017 och en ökning om 11 % mot föregående kvartal i år. EBITDA-resultatet uppgick till 2,4 MSEK. Det är en förbättring om 3,4 MSEK mot jämförbart kvartal 2017 och 6,3 MSEK mot föregående kvartal i år, och är att anse som ett mycket starkt resultat. Ser man till segmentsrapporteringen är fördelningen mellan Sverige och Norge, både gällande försäljning och resultat, relativt jämn under kvartalet. Norge har således lyckats få upp sin lönsamhet under kvartalet.

VD Ole Oftedal är positiv i sitt VD-ord och skriver bl.a. följande:

”Orderingången följer plan och koncernen har en god orderbok inför kvartal 4”

Finansiering

Under oktober har TCECUR upptagit en långsiktig förvärvsfinansiering om 20 MSEK. Koncernen skriver att denna även innebär en lägre finansieringskostnad då nuvarande brygglån avvecklas. TCECUR har dessutom ett mandat att genomföra en riktad emission på kvarvarande utrymme om 17,25 MSEK som ytterligare möjlighet till finansiering. Dessa delar är viktiga komponenter för att kunna verkställa ytterligare förvärv. Koncernens egna kassa uppgick till 5,4 MSEK vid utgången av kvartalet.

Investeringar i produktutveckling

I rapporten framgår nu även information om att mer än 5 MSEK har investerats i produktutveckling under 2018. Det är något vi kommer att följa upp och bevaka framgent, där det blir intressant att se om investeringstakten kommer fortsätta i nuvarande nivå eller förändras.

Avslutande ord

I skrivande stund är OMXS30 ner ca 1,3 % samtidigt som TCECUR-aktien som högst idag varit upp 13 %, ett tydligt tecken på att marknaden, likt Analyst Group, gillar rapporten. Till kursen 28 kr/aktie värderas TCECUR 12 månader rullande till EV/S 0,6. Notera då att nyckeltalet inte är pro forma-justerat med hänsyn till Mysec. Vid inkludering av pro forma-omsättning hade värderingen varit ännu lägre. Om Q4-18 kommer in starkt med en orderingång som ger bra effekt på försäljningen, med bibehållen lönsamhet, borde det finnas mer uppsida att hämta i aktien. Kan TCECUR även identifiera och genomföra förvärv är det att anse som ytterligare en värdedrivare.

Sammanfattningsvis anser vi att TCECUR och dotterbolagen inom Koncernen gör ett mycket starkt kvartal.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av TCECUR