Analytikerkommentar på Matra Petroleums Q3-rapport


Matra Petroleum (“Matra” eller “Bolaget”) publicerade den 23 november 2018 sin delårsrapport för årets tredje kvartal. Nedan följer vår sammanfattning av rapporten.


Matra redovisar intäkter på 3,24 miljoner dollar för det första kvartalet (2,36). EBITDA-resultatet uppgick till 492 tUSD (436), och påverkades positivt av ökad produktion och högre oljepriser.

Matra uppvisade negativt kassaflöde om -462 tUSD från den löpande verksamheten, vilket är en förbättring om cirka 18 % från Q3 2017. VD guidar om ett starkare kassaflöde framöver och förutser samtidigt mer gynnsamma olje- och gasmarknader i kombination med ökad produktion från Bolagets sida.

Som en lågkostnadsproducent av konventionell olja och gas har Matra en betydande operativ hävstång, IRR kring 50 % för varje nytt borrhål vid 50 USD/fat enligt Bolaget, vilket ger goda förutsättningar att förbättra den finansiella utvecklingen i takt med att produktionen fortsätter öka. I oktober uppnåddes en produktionstakt om 1 000 fat oljeekvivalent per dag. Bolagets målsättning är att fortsätta öka produktionen under 2019 genom ett utökat borrprogram.

Analyst Group ser med tillförsikt på Matra inför slutet av 2018 och nästkommande år, givet de förutsättningar som nu finns i och med ökad oljeproduktion genom nya brunnar i Q4 och de brunnar som planeras för 2019. Vidare kan Bolaget anses vara undervärderat sett till tillgångarna av oljeekvivalenter, motsvarande EV/1P 3,3x, vilket är lägre än snittet av peers som uppgår till EV/1P 4,7x. Det finns en orosfaktor i oljepriset som senaste tiden sjunkit dramatiskt till cirka 50 USD per fat.

“Utsikterna är lovande när vi fortsätter våra ansträngningar att transformera Matra Petroleum genom framgångsrika borrningar, produktionstillväxt, operativa förbättringar och minskade lånekostnader med ambitionen att fortsätta öka värdet på våra olje- och gasreserver och förbättra resultatet på sista raden.” – VD, Maxim Barskiy