Analytikerkommentar på Hoylus Q2-rapport 2018


Hoylu AB (”Hoylu” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 10  augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.


Omsättning når inte upp till förväntningarna, men kostnadskontrollen bibehålls

Omsättningen under Q2-18 uppgick till ca 6,1 MSEK, vilken kan jämföras med 7,9 MSEK under jämförbar period föregående år. I vår tidigare analys, läs här, från maj hade vi räknat med betydligt högre omsättning. Den svaga omsättningen förklaras av att större kunder kräver djupare utvärdering och mer förankring innan avslut än vad Hoylu räknat med. Större bolag har längre ledtider och beslutsprocesser än t.ex. SME-bolag. Tolv månader rullande omsättning uppgår nu till ca 28,9 MSEK.

Bruttomarginalen om 68 % var i linje med våra förväntningar. Rörelsekostnaderna (exkl. finansiella kostnader) om 12,3 MSEK är också i linje med våra förväntningar, och innebär endast en försiktig ökning mot föregående kvartal (12,0 MSEK) men inget vi anser vara alarmerande. Trots den låga omsättningen får det anses positivt att Hoylu kan verka med bibehållen kostnadskontroll.

Omstrukturering av organisationen ska minska fasta kostnader med 1 MSEK/kvartal

I Stein Revelsbys VD-ord framgår att Hoylu har genomfört ett antal förändringar av organisationen för att få mer säljfokus, förbättra kund- och partnerhantering samt support. Nettoeffekten av detta innebär en ökad del resultatbaserad rörlig kompensation och en minskning av fasta kostnader med ca 1 MSEK per kvartal. Effekten kommer att vara synlig fr.o.m. 2018-07-01. Vi ser positivt på att Hoylu minskar sin fasta kostnadsbas och således förbättrar kassaflödet, något som är mycket viktigt i nuvarande läge.

Tillkommande orders om 11 MSEK under Q2 och Q4 2018

I samband med publiceringen av delårsrapporten kommunicerade Hoylu att de mottagit skriftliga orders och muntliga åtaganden för leverans under Q3-18 och Q4-18, med ett affärsvärde om ca 11 MSEK. Kunderna anges vara bl.a. Holland America Line, Skanska, Daimler, Bene, Barton Melow och LAX Integrated Express Solutions. Om 11 MSEK inkluderas i rapporterad omsättning för 2018, uppgår Hoylus ackumulerade omsättning till ca 22,4 MSEK per den 10 augusti 2018. Det kan jämföras med 2017 års helårsomsättning om 27,3 MSEK. Allt annat lika, innebär det att Hoylu i skrivande stund redan närmat sig 2017 års helårsomsättning, och det kvarstår fortfarande fem månader på året. Hoylu nämner själva att målet att nå positivt kassaflöde under hösten kvarstår.

Uppdaterad aktieanalys

Till följd av dagens rapport kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Hoylu inom kort.