Analytikerkommentar på Chordate Medicals Q2-rapport 2018


Chordate Medical AB (”Chordate” eller ”Bolaget”) publicerade idag den 31 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2018.


Omsättning och resultat

Likt väntat uppgick nettoomsättningen inte till några större belopp i absoluta tal, även om den under Q2-18 ökade till ca 478 229 SEK från 5 000 SEK under jämförbar period 2017 (justering har då gjorts för den UAE-order som bokfördes som kundförlust under 2017). EBITDA-resultatet uppgår till -4,4 MSEK under Q2-18.

Likviditet och burn rate

Vid utgången av juni uppgick Bolagets kassa till ca 10,7 MSEK. Justerat för finansieringsverksamheten (där lån och emissionsbelopp inkluderats under kvartalet), uppgick Chordates burn rate till ca 6,1 MSEK, motsvarande ca 2 MSEK per månad, under andra kvartalet 2018. Chordate har under Q1-18 överfört all produktion till underleverantör vilket minskar kostnaderna och kapitalbindningen i Bolaget. Under våren har antalet anställda minskat från åtta till tre och Chordate har flyttat till mindre lokaler. Givet en något lägre burn rate framgent, motiverat av gjorda kostnadsbesparingar, är Bolaget finansierade under resterande del av 2018. I sitt VD-ord skriver Anders Weilandt att Chordate fortfarande behöver extern finansiering fram till den punkt att Bolaget genererar positivt kassaflöde. Weilandt kommenterar att huvudägare är fortsatt positiva till utvecklingen i Bolaget, och diskussioner med ytterligare finansiärer fortgår.

Stark inledning på H2-2018

Chordate har på senare tid kommunicerat flera positiva nyheter. Avtalet har ingåtts med LevPharma Ltd (”LevPharma”) som marknadspartner för Israel. I pressmeddelandet framgick att marknaden består av ca 30 sjukhusbaserade- och 35 privata Öron-Näsa-Halskliniker (ÖNH). Chordate bedömer att avtalet bör kunna generera en växande försäljning till Israel under H2-19. Utöver distributionsavtal med LevPharma har Chordate även nyligen kommunicerat att de inleder distributionssamarbete i Storbritannien och Irland, samt att de har tecknat ett franchiseavtal för en K.O.S-behandlingsklinik i Malmö. Chordate har inlett H2-18 starkt, och Bolaget bedömer att de är på rätt plats vid rätt tid och med rätt produkt.

Vi kommer inom kort att återkomma med en uppdaterad aktieanalys på Chordate