Analyst Groups uppföljning av LL Lucky Games rapport och intervju med bolaget


LL Lucky Games publicerade den 18 augusti sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Följande kommentar är vår sammanfattning av Q2-rapporten. Vi har även tagit kontakt med bolaget för att genomföra en intervju, ni finner den längre ned.

En närmare titt på rapporten

Under andra kvartalet 2022 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (0,03), motsvarande en ökning om hela 4 374 % Y/Y. Dock är detta, som det framgår, en ökning från låga nivåer, varför den procentuella ökningen blir något missvisande. Likväl ser vi såklart positivt på att bolaget ökade sin försäljning under andra kvartalet 2022 relativt 2021, även om vi jämfört med Q1-22 hade räknat med en högre omsättning. I dagens rapport skriver även VD Mads V. Jørgensen att ”[…] Jag som vd är inte nöjd med utvecklingen i förhållande till första kvartalet men ser samtidigt att vi är inne på rätt spår. Integrering med befintliga plattformar har varit mer tidskrävande än beräknat. Jag ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal då bolaget har en stark pipeline av försäljning och integrationer av nytecknade kunder.”

Sett till EBITDA-resultatet uppgick detta under årets andra kvartal till -8,2 MSEK (-3,0), vilket således är en försämring mot jämförbart kvartal 2021. Anledningen till detta är dock som vi skrivit tidigare helt naturlig, då LL Lucky Games är ett annat bolag idag än för ett år sedan, där flera investeringar har tagits i försäljningsfrämjande aktiviteter, vilket vi kan se gett effekt på bolagets top line, även om Q2-22 visade lägre intäkter än vad vi räknat med. LTM växer dock bolaget fortsatt sin försäljning. Ytterligare en anledning till att EBITDA-resultat sjunkit är att LL Lucky Games har byggt upp en större egen organisation, något som är nödvändigt för att förbereda bolaget för den fortsatta tillväxtfasen. Detta har således påverkat Q2-22 i termer av ökade kostnader, vilket blir tydligt sett till de totala rörelsekostnaderna som uppgick till -10,1 MSEK (-3,0) under Q2-22, vilket är en ökning om 7,1 MSEK jämfört med Q2-21. Däremot, jämfört med föregående kvartal (Q1-22), då LL Lucky Games totala rörelsekostnader uppgick till -7,4 MSEK, innebär andra kvartalets utveckling i år en kostnadsökning om endast 2,7 MSEK. Då ska det även tilläggas att bolaget under årets andra kvartal, relativt det första, har belastats med engångskostnader hänförliga till exempelvis förvärvet av ReelNRG, såväl som emissionskostnader i samband med den nyligen genomförda företrädesemissionen under juli månad. Justerat för dessa kan det antas att bolagets rörelsekostnader under Q2-22 troligen var i nära linje med Q1-22. Vi anser således att LL Lucky Games lyckats behålla en organiskt stabil kostnadsutveckling under årets andra kvartal.

Vid utgången av juni 2022 uppgick kassan till 0,8 MSEK, vilken dock fyllts på under juli genom den nämnda företrädesemissionen, vilken tecknades till 100 %, och således tillförde bolaget en bruttolikvid om ca 13,2 MSEK. Enligt det tidigare publicerade IM:et beräknades emissionskostnaderna uppgå till cirka 2 MSEK, vilket skulle innebära att bolaget har tillförts en nettolikvid om cirka 11,2 MSEK under juli månad.

Gällande bolagets operativa kapitalförbrukning, s.k. burn rate, uppgick denna under Q2-22 till -1,3 MSEK/månad, en klar förbättring jämfört med -3,8 MSEK/månad under föregående kvartal. Givet en liknande kapitalförbrukning även under kommande månader, d.v.s. -1,3 MSEK/månad, samt tillkommande nettolikvid från företrädesemissionen, skulle LL Lucky Games vara finansierade tills Q1-23, allt annat lika. Det ska dock tilläggas att med hänsyn till de rapporterade omsättningstillgångarna om bl.a. 4,6 MSEK i totala kortsiktiga fordringar per balansdatumet för Q2-22, kan detta stärka kassan ytterligare. Vi bedömer även att utrymme finns för en stigande försäljning framgent, vilket såldes skulle bidra till en lägre burn rate. Det ska även tilläggas att LL Lucky Games har utestående teckningsoptioner av serie TO1, vilka ger innehavaren rätt att teckna aktier för 2 kr per aktie under oktober 2022. Givet att dessa skulle vara in the money och nyttjas, kan således LL Lucky Games tillföras ytterligare kapital under hösten. Slutligen har även bolaget kommunicerat att övergången till den nya spelplattformen från ReelNRG, vilken förväntas vara genomförd under Q3-22, kommer innebära en kostnadsoptimering på minst 8,5 MSEK per år. Detta förväntas således få en positiv effekt på kassaflödet och bidrar därmed till att LL Lucky Games kan närma sig lönsamhet.

Med hänsyn till den nyligen presenterade Q2-rapporten kommer vi att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av LL Lucky Games.


I samband med dagens rapport har vi även varit i kontakt med Mads V. Jørgensen för att ställa några korta frågor.

 Could you tell us a bit more about why your revenues did not reach a higher level during Q2 2022?  

We finalized the acquisition of ReelNRG, as planned we saw that we in that acquisition not only would get state of the art platform, multiple integrations (around 25) easy access to UKGC, MGA, Gibraltar, and Ontario licenses. On the top of that our game development would become more modern and much faster to marked. We made that transformation in Q2/start Q3 and are almost finished now. We see the result right now in more modern games with cutting edge technology inside – all to the benefits of the players – they are simply just much more fun to play. The transformation of the tech was a huge work and unfortunately did take longer time than expected. During that time, we simply couldn’t integrate new customers, so even though our Tizoc games was ground-breaking, it didn’t come out to enough customers. All that was planned and calculated, it took a bit longer than expected but we are on the right track and know what we did was right. First visible result in Q3 is the huge cost reduction we have been able to do.

What factors points at you being able to deliver higher revenues during the coming months?

Our sales pipe is extremely strong, our new tech setup in place and licenses just around the corner – that means much broader distribution and of course therefore higher turnover.

What do you consider to be crucial in order to reach profitability within the business?

We have taken the right steps to secure it, distribution in a total other way, world class game production, huge cost reduction, stronger sales pipe than ever, 4 new licenses – all that will create the expected uptake in revenue the coming quarters.

Why do you think LL Lucky Games is a good investment opportunity today, and what do you think an investor should keep an eye out for during the next months?

It is now that the fun starts, we have seeded, now we start to harvest. The past years have been about investing in the foundation as communicated, without foundation we would just be a “normal” game studio relying on other’s customers – letting aggregators deciding our destiny. We have shown that we can close contracts with Tier 1 operators direct, with right platforms, licenses, and integrations in place we can start level up revenue. The car will not run without a solid engine.

Looking at our branding awareness in the marked, no small upcoming studio have ever made so much noise with such a small budget.