Analyst Groups kommentar kring patentansökans uppdatering


AcuCort publicerade igår den 28 maj 2020 en kommentar kring uppdatering avseende bolagets andra patentansökan i USA.

”Vi kan förstå att marknadens initiala reaktion är negativ, men vid en djupare analys anser vi att den negativa kursrörelsen är en överreaktion”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tidigare i veckan gjorde det amerikanska patentverket (the US Patent and Trademark Office, USPTO) en uppdatering på sin hemsida avseende AcuCorts andra patentansökan för ISICORT®. Ansökan har fått statusen”Final Rejection Counted, Not Yet Mailed”. Vad det här betyder är att ansökan i dess nuvarande form inte är godkänd samt att AcuCort ännu inte har informerats.

Med en rubriksättning som innehåller ”Final Rejection” kan vi förstå att marknaden reagerar negativt och att aktien som en konsekvens handlades ned under onsdagen den 27 maj. Samtidigt är det på sin plats att ett förtydligande görs kring vad detta faktiskt innebär, där ansökans status, vilken vid en första anblick kan kännas nedslående, inte alls behöver vara så negativ som den kan verka vara. Det är nämligen normalt, och nästan praxis, att handläggare på USPTO utfärdar en eller flera s.k. Office Actions. En handläggare har nämligen endast begränsad tid att pröva en patentansökan och fatta beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. För att påskynda en sådan slutsats utfärdar handläggarna ofta en s.k. Final Office Action, eller då Final Rejection. Detta är dock inte ett slutligt beslut att avslå ansökan. Tvärtom, den sökande, i detta fall AcuCort, har ett antal möjligheter att fortsätta granskningen av ansökan, bland vilka kan nämnas: 1) lämna in en begäran om fortsatt granskning, 2) lämna in en ändring i ansökan, 3) lämna in en fortsatt eller uppdelad ansökan, eller 4) lämna in ett överklagande.

Patterson Thuente, en amerikansk advokatbyrå som specialiserar sig på immateriella rättigheter (bl.a. patentansökningar), skriver att under processen för en amerikansk patentansökan kan en andra eller efterföljande Office Actions göras ”Finala” av granskaren. ”Final” är dock en felaktig anmärkning eftersom ett slutligt avslag inte betyder att ansökan för patentet har misslyckats. Det finns faktiskt flera tillgängliga alternativ för att gå vidare med ansökan, exempelvis någon av de fyra alternativ som nämns ovan.

För mer information om hur Patterson Thuente beskriver hur en patentansökan kan gå till i USA och vilka alternativ som finns, läs gärna originalartikeln via följande länk.

”Det är klart att en status om att ansökan godkänts eller gått vidare hade varit mer positiv, men samtidigt är inte USPTO:s utlåtande så negativt som det kan verka. Precis som AcuCort skriver så genomgår patentansökningar i USA ofta flera steg, där man kan fortsätta med fler argument för att få igenom sin ansökan. Vi kan förstå att marknadens initiala reaktion är negativ, men anser samtidigt att kursrörelsen är en överreaktion. Vi ser fortsatt god uppsida i AcuCort och ser ingen anledning att förändra vårt värderingsintervall där vi ser ett motiverat värde om 6,0 kr per aktie i ett Base scenario”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

I samband med AcuCorts kommentar av uppdateringen avseende den andra patentansökan i USA, har vi varit i kontakt med VD Ann Gidner för hennes kommentar och syn på statusuppdateringen från USPTO.

”AcuCort har redan skydd för ISICORT i USA, genom patentet ”Acute Glucocorticoid Therapy”. Detta patent beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer och är giltigt fram till slutet av 2028. För att ytterligare skydda produkten och förlänga exklusiviteten har vi sedan ansökt om ett andra patent vad gäller formuleringen, tillverkningsprocessen och tänkt användningsområde. Det är ett vanligt tillvägagångssätt, att bygga IP-skydd i flera lager runt sin produkt. Även om vi inte lyckades få det andra patentet godkänt i USA i första försöket, så är det bara att arbeta vidare. Vi har duktiga patentjurister som tar sig an detta.”, säger Ann Gidner, t.f. VD på AcuCort.