Analyst Group kommenterar Zoomabilitys Q2-rapport


Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) publicerade den 23 augusti 2023 bolagets delårsrapport för årets andra kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Uppvisar en kvartalsvis tillväxt om ca 22 %
  • Fortsätter visa framsteg – finns triggers framöver
  • Behöver få till en långsiktig finansiering för att exekvera på potentialen

Uppvisar en tillväxt om 21,5 % Q-Q

För det andra kvartalet 2023 rapporterade Zoomability en nettoomsättning om cirka 2,0 MSEK (1,9), vilket representerar en tillväxt på 2 % Y-Y och en ökning med 21,5 % Q-Q. Under H1-23 uppgick nettoomsättningen därmed till 3,6 MSEK och vi ponerar att denna trend skulle fortsätta under H2-23, ligger den förväntade nettoomsättningen under Analyst Groups helårsestimat på 8,8 MSEK. Däremot hade Analyst Group tagit höjd för ett trögare H1-23 som ett resultat av den svaga kapitalanskaffningen i slutet av Q4-22, vilket bedömdes bidra till en ökad återhållsamhet i såväl marknadssatsningar som produktionen. Detta kan vi även nu se har utspelats under det första halvåret. Vidare grundades våra helårsestimat på ett försäljningsmässigt starkare H2-23 vilket skulle understödjas av ytterligare kapitaltillskott, antingen via utestående teckningsoptioner eller via annan finansieringslösning. Då Zoomability endast fick in 0,1 MSEK från TO2 i juni 2023 samt att ingen ny finansieringslösning ännu är på plats, estimerar Analyst Group att Zoomability kommer att behöva fortsätta begränsa expansionstakten för att hålla nere kostnaderna, t.ex. på marknadsföring och event, tills dess att en ny finansiering är på plats, parallellt som en stor del av det operationella fokuset går åt till administrativa uppgifter. Av den anledningen kommer vi att se över våra helårsestimat, då Analyst Group inte längre ser ett lika starkt H2-23 som tidigare av primärt dessa anledningar.

Fortsätter visa framsteg – finns triggers framöver

Analyst Group ser däremot positivt på den utveckling som Zoomability uppvisat i år hos såväl Fritidsbanken som italienska turistanläggningar/kommuner, där bolagets marknadssatsningar har burit frukt och samtidigt påvisar försäljningspotentialen för Zoomen. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt med Fritidsbanken i Karlstad, vilka lånade två Zoom Uphills under mars till april, beslutade kommunen att köpa in tre Zoom Uphills i juni för att fortsätta sitt uthyrningserbjudande. Givet att det finns totalt 290 kommuner i Sverige, illustrerar detta tydligt den omfattande försäljningspotentialen för Zoomability inom Sveriges offentliga sektor.

Godkännandet av EN12184 (rullstolsdirektivet) under Q2-23 stärker försäljningsutsikterna ytterligare, givet möjligheten till subventionering, och öppnar även upp den norska marknaden, vilken förväntas bli en viktig marknad för Zoomability framgent, där bolaget förväntas leverera på befintliga ordrar i början av oktober. Med en redan befintlig MDR-registrering underlättar det nyligen erhållna rullstolsdirektivet processen för en FDA-registrering, en ansökan som bolaget för närvarande bearbetar. Om ansökan godkänns, vari bolaget förväntar sig ett besked innan årets slut, skulle detta möjliggöra för amerikanska konsumenter att erhålla Zoomen till ett subventionerat pris. Detta skulle i sin tur sänka den primära försäljningsbarriären, nämligen produktens pris. Detta är särskilt relevant med tanke på det nuvarande makroekonomiska klimatet, präglat av hög inflation och stigande räntor, vilka även är faktorer som har påverkat Zoomabilitys försäljning i USA under H1-23.

State Parks kan bli en viktig försäljningskanal för Zoomability framgent, där konceptet är att en State Park inom en amerikansk delstat får in utrustning och mobilitetslösningar (vanligtvis genom subventionering) som sedan utlånas, i syfte att göra parkerna mer tillgängliga för alla. Detta tillvägagångssätt påminner om det som Zoomability redan tillämpar i sitt samarbete med Fritidsbanken, ett partnerskap som hittills visat sig vara framgångsrikt. Zoomability har redan börjat bearbeta State Parks tillsammans med konsultbolaget Go To Market USA, och ska även ställa ut två Zoomar i en monter i samband med det årliga eventet National Association of State Park Directors Conference, vilken utspelar i Lake Tahoe, Nevada, i mitten av september.

Genom en ökad försäljning och en mindre kostnadskostym halverades rörelseförlusten

Under Q2-23 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till 63,6 %, vilket är en förbättring jämfört med dels motsvarande kvartal föregående år (45 %), dels jämfört med Q1-23 (23 %). Zoomabilitys försäljning ligger fortfarande på relativt låga nivåer, vilket gör att bruttomarginalen varierar från kvartal till kvartal. För att exemplifiera, under Q2-18 och Q3-20 översteg bolagets bruttomarginal 90 %, parallellt som bolagets bruttomarginal har varit negativ under särskilda kvartal (t.ex. Q3-10 och Q4-21). Denna variation representerar inte en ”stabiliserad” bruttomarginal, utan kan bero på lagerökning eller bokföringspraxis. Det är därför svårt att tolka den kvartalsvisa bruttomarginalen korrekt till dess att försäljningen ökar och blir mer jämn, samt att Zoomability skalar upp produktionen. På rullande tolv månader uppgår bruttomarginal till 25,9 %, vilket är en förbättring jämfört motsvarande period föregående år om 23,3 %. Analyst Group ser en högre underliggande lönsamhet i Zoomability (+40 %), men för att nå det krävs högre försäljningsvolymer, varpå Economies of Scale kan uppnås.

Rörelsekostnaderna (exkl COGS och avskrivningar) uppgick till 1,9 MSEK under kvartalet, motsvarande en minskning om ca 31 % Y-Y och ca 11 % Q-Q, vilket var mer eller mindre i linje med vad Analyst Group estimerat, om något lägre, då vi hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara mer återhållsamma avseende marknadsföringssatsningarna under H1-23 givet utfallet i företrädesemissionen som genomfördes under Q4-22. Analyst Group bedömer att denna återhållsamhet kommer att behöva fortgå under stora delar av Q3-23 då ingen ny finansiering ännu har presenterats, varför vi kommer att behöva se över våra kostnadsprognoser. Om Zoomability lyckats säkra finansiering förväntar Analyst Group stigande rörelsekostnader i takt med ökade operationella satsningar, såsom marknadsföring och nyrekrytering. EBIT-resultatet uppgick till -1,1 MSEK under Q2-23, en tydlig förbättring i jämförelse med Q2-22 (-2,4), vilket primärt var en effekt av minskade marknadsföringsinsatser, i kombination med en förbättrad bruttomarginal sett till Y-Y.

Behöver få till en långsiktig finansiering för att exekvera på potentialen

Vid utgången av Q2-23 uppgick kassan till 0,3 MSEK exkl. checkräkningskredit*, vilket motsvarande en minskning om 0,5 MSEK jämfört med utgången av 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick däremot till -1,8 MSEK under H1-23, där kassaflödet belastades av ett ökat varulager och betalning av rörelseskulder. Lånet från Almi stärkte samtidigt kassan, vilket således förklarar minskningen i kassan jämfört med Q4-22.

I samband med Q1-rapporten 2023 flaggade VD Pehr-Johan Fager för att en ytterligare kapitalanskaffning behövs för att tillvarata på försäljningspotentialen som bolaget lagt grunden för och därigenom nå försäljningsvolymer som tar bolaget till svarta siffror. Kommunikationen avseende kapitalanskaffning har varit desto tydligare under sommarmånaderna och bolaget har dessutom sänkt kvotvärdet på aktien (och därmed minskat aktiekapitalet för att lösa bristen på eget kapital) till följd av upprättad kontrollbalansräkning samt för att möjliggöra en framtida nyemission. Den planerade nyemissionen förväntas genomföras kring september/oktober, i vilken bolaget ämnar attrahera en lead investor som ska bidra med finansiella muskler och ett långsiktigt ägande, något bolaget ännu inte har lyckats med. Däremot meddelade Zoomability att bolaget för diskussioner med potentiella investerare som skulle kunna ta en större del av de 8-10 MSEK som VD Pehr-Johan Fager menar att bolaget behöver givet den fas de är i för närvarande.

Parallellt genomförs en strategisk översyn i vilken bolaget överväger olika möjligheter, inklusive försäljning av bolaget, affärssegment, specifika tillgångar såväl som andra strategiska transaktioner, upplägg eller samarbeten inklusive vidarelicensering av rätten att sälja Zoom Uphill inom på förhand bestämda marknader.

Sammanfattningsvis möter Zoomability både utmaningar och möjligheter under kommande månader. Trots att företaget stött på hinder gällande finansiering samt minskat på marknadsföringsinsatser under H1-23, har bolagets samarbeten och tidigare marknadsbearbetningar visat goda tecken. Genom välövervägda strategiska beslut, en fortsatt satsning på att utöka distributionsnätverket och öka kännedomen om Zoomen, har Zoomability möjlighet att skapa ett betydande försäljningsmomentum. Dock, innan en hållbar finansieringslösning är etablerad, bedömer Analyst Group att Zoomability kommer att behöva navigera försiktigt och potentiellt begränsa sin verksamhet, vilket kan dämpa företagets tillväxtmål. Det är av yttersta vikt för Zoomability att säkra ett betydande kapitaltillskott, snarare än mindre miljonbelopp, enligt Analyst Group, då mindre tillskott, historiskt sett, inte varit tillräckliga för att uppnå det genombrott företaget eftersträvar, utan har endast möjliggjort en begränsad drift under ytterligare några kvartal. Dessutom skulle förbättrade leverantörsavtal vara av stor vikt för att minska bolagets kapitalbindning, vilket i sin tur skulle möjliggöra en längre kvarhållning av kapital och skapa positiva kedjeeffekter.

*Zoomability har en beviljad kreditlimit om 1 MSEK vilken bolaget kan nyttja vid behov.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys på Zoomability.