Analyst Group kommenterar Zoomabilitys Q1-rapport


Zoomability publicerade den 16 maj 2023 bolagets delårsrapport för årets första kvartal. Följande är några punkter som vi tittat närmare på i rapporten:

  • Trevande start på året – men flera operationella framsteg har tagits
  • Ökad återhållsamhet i marknadsinsatserna medförde lägre rörelsekostnader
  • Kassan är återigen på ansträngda nivåer

Trevande start på året…

Nettoomsättningen för det första kvartalet år 2023 uppgick till ca 1,6 MSEK (1,6), motsvarande en tillväxt om 1,6 % Y-Y och en minskning om -4,5 % Q-Q. Sett till våra helårsestimat om 8,8 MSEK, eller 2,2 MSEK/kvartal, var utfallet lägre än estimerat, samtidigt hade vi tagit höjd för att det lägre kapitaltillskottet än väntat under Q4-22 skulle medföra en ökad återhållsamhet i såväl marknadsföringssatsningarna som produktionstakten, och därmed hålla tillbaka tillväxten, under H1-22 till dess att ytterligare kapitaltillskott säkrats genom antingen kommande TO2 eller via annan finansieringslösning.

…men flera operationella framsteg har tagits

Såväl under som efter kvartalet har flertalet positiva nyheter presenterats, vilka positionerar Zoomability till ökad tillväxt framöver. Som ett led i att stärka Zoomabilitys marknads- och säljaktiviteter, därmed lägga en solidare grund för fortsatt tillväxt, rekryterades Mathias Lewén som ny VP Sales & Marketing under Q1-23. Mathias har en lång erfarenhet av internationell marknadsföring och har tidigare i sin yrkeskarriär haft roller som VP of Communication och Communication Manager på Atlas Copco samt VD för industriautomationsbolaget Koteko, och bidrar därmed med viktiga nyckelkompetenser till Zoomability. En viktig tillväxtdrivare för Zoomability under år 2023 och framgent är att återta förlorad mark på den amerikanska marknaden, efter två pandemidrabbade år, genom att expandera återförsäljarnätverket. Redan under år 2023 har Zoomabilitys distributör McCabe Outdoor Mobility kontrakterat sju återförsäljare i sex olika delstater och därutöver har Zoomability kommunicerat en explicit målsättning att i år ha minst 15–20 återförsäljare i USA och under år 2024 ha en återförsäljare i varje delstat samt tre till fem återförsäljare i Kanada. Zoomability har med andra ord kommit en bra bit på vägen och infriandet av det uppsatta målet skulle medföra en avsevärt större möjlighet till ökad marknadsnärvaro och försäljningspotential i länderna.

Vidare har Zoomability kontrakterat nya distributörer i Belgien, Nederländerna och Hong Kong, där sistnämnda utgör en ny marknad för bolaget och är enligt Analyst Group en särskilt intressant marknad givet att regionen utgörs av flera naturleder och är väl handikappanpassat. Zoomability erhöll även godkännandet av rullstoldirektivet (EN12184) under Q2-23, vilket kan möjliggöra statlig subventionering i ytterligare länder och regioner, däribland Norge, samtidigt som godkännandet förenklar registrering av Zoomen som ett medicintekniskt hjälpmedel klass 2 av amerikanska FDA.

Analyst Group ser positivt på de operationella framsteg som Zoomability tagit under inledningen av år 2023, då dessa medför en förbättrad försäljningspipeline framgent. Däremot, med ökade marknadsföringsinsatser i USA, ett breddat återförsäljarnätverk och godkännandet av rullstolsdirektivet, ställs det högre krav på ett förstärkt rörelsekapital för att kunna exekvera på den ökade efterfrågan som estimeras bli ett resultat av satsningarna.  För att kunna öka produktionstakten framöver tog Zoomability ett lån om 2,5 MSEK från Almi Företagspartner under Q2-23, vilket möjliggör för bolaget att i ökad utsträckning exekvera på den ökade efterfrågan, något Analyst Group förväntar sig mynnar ut i en förbättrad försäljning kommande kvartal.

 

 

Ökad återhållsamhet i marknadsföringen medförde lägre rörelsekostnader

Under Q1-23 uppgick bruttomarginalen (justerat för balanserade utgifter) till 24,1 %, vilket är en förbättring jämfört med dels motsvarande kvartal föregående år (20,1 %), dels jämfört med Q4-21  (-8,1 %). Zoomabilitys omsättning fortsatt är på relativt låga nivåer, varför bruttomarginalen fluktuerar mellan kvartalen och speglar inte en ”normaliserad” nivå av bruttomarginalen, utan är snarare en effekt av lageruppbyggnad eller bokföringsmetod. Bruttomarginalen förblir därför något svårtolkad tills dess att omsättningen når högre, tillika mer kontinuerliga, nivåer och Zoomability skalar upp produktionen.

Rörelsekostnaderna uppgick till 2,1 MSEK under kvartalet, motsvarande en minskning om ca 30 % Y-Y och ca 21 % Q-Q, vilket var mer eller mindre i linje med vad Analyst Group estimerat, då vi hade tagit höjd för att Zoomability skulle vara mer återhållsamma avseende marknadsföringssatsningarna under H1-23 givet utfallet i företrädesemissionen som genomfördes under Q4-22. Analyst Group bedömer att denna återhållsamhet kommer att fortgå även under kommande kvartal, ändock om det upptagna lånet från Almi ger ökat spelrum till marknadsföringsbudgeten, för att sedan under H2-23 öka något i takt med att Zoomability säkrar ytterligare finansiering, potentiellt genom kommande TO2. EBITDA-resultatet uppgick till -1,4 MSEK under Q1-23, en tydlig förbättring i jämförelse med Q1-22 (-2,7), vilket primärt är en effekt av slimmade personalkostnader och minskade marknadsförings-insatser, i kombination med en förhållandevis oförändrad nettoomsättning sett till Y-Y.

Kassan är återigen på ansträngda nivåer

Under kvartalet har Zoomability tillförts en nettolikvid om 4,2 MSEK från företrädesemissionen som genomfördes i december 2022, men kombinationen av en fortsatt lageruppbyggnad, betalningar av merparten av utestående leverantörsskulder, investeringar i immateriella anläggningstillgångar samt en återbetalning av tidigare upptagna lån, minskade kassan med 0,1 MSEK Q-Q och uppgick till 0,7 MSEK vid utgången av Q1-23. Minskningen av kassan var högre än vad Analyst Group estimerat, och även om det nya upptagna lånet från Almi skapar ett visst andrum, kvarstår kommande TO2 som vital för att Zoomability ska kunna täcka rörelsekapitalbehovet under resterande delar av år 2023. Skulle kapitaltillskottet utebli, ser Analyst Group en stor sannolikhet för att Zoomability behöver ta in kapital på annat håll under Q2-23 alternativt tidigt under Q3-23.

Sammanfattningsvis anser Analyst Group att tillväxthämmande faktorer historiskt, såväl som idag, har varit tillgången till kapital då verksamheten som sådan är rörelsekapitalkrävande vid uppskalning av försäljningsvolymerna. Däremot är Zoomability i behov av att skala upp försäljningen för att ha möjligheten att visa svarta siffror, vilket medför en svår balansgång för bolaget. Ett större kapitaltillskott hade, enligt Analyst Group, givit Zoomability bättre förutsättningar för att exekvera på bolagets potential och möta efterfrågan, även om det samtidigt medför svårigheter givet bolagets nuvarande bolagsvärde. Däremot anser Analyst Group att Zoomability rent operationellt har inlett året positivt genom godkännandet av rullstolsdirektivet, breddat återförsäljarnätverk i USA, kontrakterande av nya distributörer samt rekryterandet av en ny VP Sales & Marketing, vilka sammantaget, tillsammans med en konkurrenskraftig och unik produkt i en stor växande marknad, medför en stärkt försäljningspotential.