Analyst Group kommenterar Windons första större batteriorder


Windon Energy Group meddelade den 21 augusti år 2023 att bolaget tecknat sitt första avtal om försäljning av ett större batteri avsett för kommersiellt bruk, där ordervärdet uppgår till 6,7 MSEK.

Den 28 juli år 2023 meddelade Windon att bolaget stärker produktportföljen med batterilagrings-system genom ett samarbete med UZ Energy, vilka tillhandahåller energilagringssystem, för att komplettera det befintliga erbjudandet av solcellssystem. Batterilagring möjliggör för användare av solcellssystem att lagra den energi som produceras för att kunna användas under de tidpunkter då solpanelerna inte genererar någon energi och batterierna är lämpliga för olika typer av kunder – från villaägare till kommersiella fastighetsägare och mer storskaliga lösningar för att bidra till att balansera nätet. Nu har Windon fått en första större order om 6,7 MSEK från NVS El AB, vilka för en kunds räkning kommer installera batteriet för att leverera stödtjänster till elnätet, och ordern förväntas levereras under augusti år 2023.

”I takt med att elförbrukningen förväntas öka framgent till följd av elektrifieringstrenden, medför det en ökning i behovet av elproduktion. Givet att några av de mest populära förnyelsebara energikällorna såsom vind- och solenergi, vilka är att betrakta som mindre planerbara energikällor som påverkas av väder, förväntas stå för en allt större del av energiproduktionen blir även energilagring och andra flexibilitetstjänster en viktig faktor för att stabilisera elnätet. Det förväntas alltså uppkomma ett ökat behov av att flytta förbrukning och produktion av el från tider med högt utbud till tider med hög efterfrågan, om dessa inte sammanfaller, vilket Windon kan kapitalisera på genom försäljning av bolagets batterilagringssystem.

Ordern från NVS El AB är den första av större karaktär, vilket påvisar efterfrågan som finns för stödtjänster i elnätet. Windons batterier är lämpliga för olika typer av kunder, allt från villaägare till mer storskaliga lösningar, vilket även nu valideras då ordern, givet det stora värdet, antas vara till ett mer storskaligt projekt, vilket ökar den adresserbara marknaden för bolaget. Batterilagringssystemen stärker Windons kunderbjudande men medför även en högre intäkt per sålt system och då batterierna adderas till bolagets befintliga erbjudande avseende solcellssystem behöver inget ytterligare försäljningsarbete för att sälja batterisystemen separat genomföras, varför kostnaderna för att integrera batterisystemen väntas vara låga och således bidra positivt till Windons marginal”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Vi kommer att återkomma med en rapportkommentar samt en uppdaterad analys av Windon i samband med att bolaget släpper Q2-rapporten den 29 augusti år 2023.