Analyst Group kommenterar Windons expansion till Norge


Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”bolaget”) meddelade den 28 september år 2023 att bolaget expanderar till Norge genom ett joint venture. Avtalet som har upprättats tillsammans med norska partners innebär att parterna gemensamt kommer att etablera ett svenskt bolag som kommer ha ett helägt norskt dotterbolag. Initialt kommer Windon äga 51 % av det nybildade svenska bolaget men har sedan en option på att förvärva resterande 49 % efter en period av tre eller fyra år.

Det nystartade norska bolaget kommer sälja Windons produkter, innefattande solpaneler, växelriktare, montagesystem och batterilagring, till norska installatörer av solpaneler, fastighetsbolag och andra kommersiella aktörer. Enligt avtalet kommer varje part under det första verksamhetsåret bära sina egna kostnader, vilket begränsar de initiala kostnaderna för Windon som kommer att bidra med produktsortiment, teknisk expertis och kunskap. Den norska verksamheten kommer att startas och påbörja sin drift under det fjärde kvartalet år 2023.

Kapaciteten på den norska solenergimarknaden väntas uppgå till 4 943 MW år 2028, att jämföra med 358 MW år 2022, motsvarande en årlig tillväxttakt om 55 % enligt Blackridge Research. Den norska marknaden anses i dagsläget vara mindre utvecklad än exempelvis den svenska, bl.a. till följd av den goda tillgången till vatten- samt vindkraft, vilket medfört en långsammare utveckling för solenergi. Däremot, i takt med att elektrifieringen har accelererat så har även solcellsmarknaden vuxit, något som även förväntas framgent. Viktiga tillväxtfaktorer under kommande år är en ökad medvetenhet för klimatfrågor, en ökad vilja att vara självförsörjande av energi, samt fortsatta regleringar från stater och organisationer med avsikt att öka incitament för investeringar i solenergi. I Norge appliceras de förordningar som röstats fram av EU vilket innebär att alla nya byggnader, med teknisk och ekonomisk förutsättning, ska vara utrustat med solceller från år 2028, vilket väntas vara en tillväxtdrivare på marknaden.

Sedan noteringen har Windon levererat starkt på bolagets uttalade tillväxtplan, innefattande addering av nya återförsäljare, nya produktsegment genom batterilagring samt genom nya kundsegment i form av företag som arbetar med stödtjänster. Nu tar bolaget nästa steg i tillväxtresan genom geografisk expansion till Norge. Den geografiska expansionen väntas inte medföra någon större finansiell påverkan på kort sikt utan ses som en mer långsiktig tillväxtdrivare i takt med att marknaden bearbetas och växer. Däremot anser vi att den eventuella finansiella nedsidan för Windon är låg givet att avtalet innebär att varje part ska bära egna kostnader under det första verksamhetsåret, vilket till största del avser produktionskostnader, något som också reducerar risken för Windon. Givet de fördelar som Windons solcellssystem besitter, med en premiumpanel som medför en ökad kapacitet om ca 8 % jämfört med konkurrerande paneler, ett montagesystem som minskar installationstiden samt ett brett produktsortiment, väntas bolaget kunna penetrera den norska marknaden och vinna marknadsandelar samt kapitalisera på den förväntade marknadstillväxten, vilket medför att vi förväntar oss att en god försäljning har uppnåtts på marknaden efter det första verksamhetsåret, då högre kostnader kan komma att uppstå för Windon”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.