Analyst Group kommenterar utfallet av Spiffbets företrädesemission


Mellan den 28 april och den 17 maj genomförde Spiffbet en företrädesemission, i vilken det tecknades 13 409 122 units med företrädesrätt och 201 656 units utan företrädesrätt, vilket medför att bolaget tillfördes ca 5 MSEK. Samtidigt så har en kvittningsemission genomförts om nära 40 MSEK, vilket resulterat i att merparten av Spiffbets skuldsättning har blivit kvittad.

Bra utfall av emissionen – VD tecknar dessutom stort

Den genomförda emissionen skulle, givet full teckning, tillföra Spiffbet 14,4 MSEK före emissionskostnader, varav utfallet blev att 35 % tecknades och således innebär att Spiffbet tillförs drygt 5 MSEK. Värt att notera är att huvudägaren, Karl Trollborg (A Veces AB), till följd av kvittningsemissionen inte hade lov att teckna aktier i företrädesemissionen eftersom ägarandelen i det scenariot skulle blivit för stor. Med hänsyn till detta anser Analyst Group att utfallet om 35 % teckning är starkt, särskilt med tanke på att Spiffbet parallellt har genomfört den nämnda kvittningsemissionen om nära 40 MSEK. De två emissionerna innebär en nystart och positionerar Spiffbet i en attraktiv position för framtida tillväxt, dels organiskt, dels genom förvärv. Att bolagets VD, Henrik Svensson, dessutom valde att teckna för 2 MSEK i företrädesemissionen är en stark signal som tyder på att han tror på visionen när Spiffbet nu går framåt, något vi menar ingjuter förtroende i att skapa ytterligare aktieägarvärde.

Påfylld kassa möjliggör organisk- och förvärvsdriven tillväxt

Strategin framåt bygger på att organiskt växa den existerande verksamheten på befintliga marknader samt expandera i tillväxtmarknader såsom Latinamerika och Asien. Vidare finns en ambition att förvärva nya varumärken och produkter i en konsoliderande marknad samtidigt som nuvarande värderingar är relativt låga. Bolaget har sedan tidigare ett track record av att förvärva och marknaden förväntas, efter regleringar på flertalet geografiska marknader, att mogna, vilket skapar en större förutsägbarhet och öppnar upp möjligheter för konsolidering för aktörer som är redo att agera. Bolaget har därutöver en möjlighet att lägga till varumärken genom förvärv och använda befintlig organisation för att öka omsättningen utan att öka kostnaderna i takt med ökad omsättning, vilket medför en skalbar affärsmodell.

Med en påfylld kassa får Spiffbet större möjlighet att genomföra förvärv, vilka rimligen bör bidra med lönsamhet på sista raden för att överhuvudtaget vara intressanta. Med tillkommen likvid från företrädesemissionen kan dessutom Spiffbet genomföra förvärv genom att kombinera up front-betalningar med tilläggsköpeskillingar, såväl som att finansiera det senare med betalning av aktier. Sådana strukturer, vilket såklart beror på flera faktorer som ännu inte är kända och som återstår att se utfallet av vid ett potentiellt förvärv, skulle medföra en lägre utspädning för befintliga aktieägare, allt annat lika.

Sammanfattningsvis är Spiffbet nu närmare än någonsin att nå målet om break-even på EBITDA-nivå där verksamheten har strömlinjeformats och att fokus nu ligger på de nuvarande varumärken som lever upp till bolagets krav vad gäller lönsamhetsnivå. När Spiffbet nu skalar upp verksamheten både organiskt, samt genom potentiella förvärv, så skapar de genomförda emissionerna större handlingsfrihet att kunna uppfylla målsättningen om lönsam tillväxt.