Analyst Group kommenterar senaste avtalet


CirChem har vunnit en upphandling och tecknat ramavtal med Gryaab för leverans av lösningsmedel. Ramavtalet, vilket omfattar CirChem och en annan aktör, sträcker sig över fyra år med ett högsta ordervärde om totalt 60 MSEK, något som fick CirChems aktie att stiga med 34 % i samband med nyheten.

Ramavtalet med Gryaab börjar gälla den 1 juli 2023 och har ett uppskattat ordervärde om 15 MSEK per år över fyra år, utan volymgaranti. I praktiken innebär det att CirChem, tillsammans med den andra aktören, måste ”dela” på den volym som Gryaab kan komma att avropa under denna period. Det är svårt att säga exakt hur stora volymer Gryaab kommer att avropa, såväl som vilken leverantör som kommer att erhålla störst andel. Vid ett antagande om att Gryaab de facto kommer att avropa 15 MSEK årligen och att CirChem, konservativt räknat, endast erhåller i genomsnitt 1/3 av denna volym, skulle det innebära ett försäljningsvärde om 5 MSEK per år. Vidare, med tanke på att avtalet börjar gälla den 1 juli i år och att det rimligen kommer att finnas en implementeringsprocess att ta hänsyn till, räknar vi med en potentiell försäljningseffekt för CirChem först mot slutet av 2023, alternativt början av 2024.

I vår senaste analys av CirChem har vi i ett Base scenario estimerat att de ackumulerade intäkterna för perioden 2023-2026, d.v.s. fyra år, ska uppgå till cirka 530 MSEK. Givet en genomsnittlig försäljning om 5 MSEK per år till Gryaab under denna period, såväl som 60 MSEK per år till Titab Pac, i enlighet med det ramavtal som kommunicerades under december 2022, innebär det att CirChem med enbart dessa avtal kan uppfylla 48 % av vår omsättningsprognos.

CirChems affärsmodell utgår från att inhämta/erhålla kontaminerade lösningsmedel och återvinna det genom att avlägsna kontaminerade kemikalier, vilket ger upphov till en form av ”tillverkningskostnad” för bolaget. Precis som med prissättningen beror kostnaden för återvinning på många faktorer, inklusive typen av lösningsmedel. I våra prognoser antas en kostnadsnivå som rimligen kan matcha den applicerade prissättningsnivån över tid, vilken givet optimal mix av inflöden och full anläggningsoptimering borde kunna minska i takt med en stigande volym. Under vår prognosperiod har vi antagit en bruttomarginal omkring 25-30 % i ett Base scenario. Givet avtalen med Titab Pac och Gryaab, vilka enligt ovan illustration skulle kunna generera ett försäljningsvärde om i genomsnitt 65 MSEK årligen från 2024, skulle det motsvara ett täckningsbidrag om cirka 16 – 20 MSEK per år. LTM uppgår CirChems totala rörelsekostnader till cirka 23 MSEK, där det ska tilläggas att bolaget under exempelvis Q4-22 belastades med kostnader av engångskaraktär. Det innebär att enbart dessa två avtal skapar förutsättningar för att CirChem ska kunna uppvisa lönsamhet.

Sett till själva ramavtalet med Gryaab är detta även av stor strategisk vikt och kan utgöra en dörröppnare för fler liknande affärer framgent. Gryaab driver ett av Nordens största reningsverk vilket tar hand om avloppsvattnet från omkring 800 000 personer från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Sedan 2019 är även Bollebygd delägare. Gryaab tar även emot vatten från industrier, men det vattnet får inte innehålla mer föroreningar än spillvattnet från hushållen. Givet att CirChem kan bevisa sig vara en kvalificerad leverantör till Gryaab borde detta rimligen kunna resultera i ett växande intresse från andra stora reningsverk i Norden. Vi räknar därför med att CirChem kommer att kunna kommunicera ytterligare liknande avtal under de närmaste kvartalen, vilket således skulle kunna utgöra en stark värdedrivare i aktien.


I samband med pressmeddelandet har vi varit i kontakt med Petra Sas, interim VD.

Utöver de ekonomiska aspekterna, vilka andra möjligheter ser du att avtalet med Gryaab kan komma att resultera i för CirChem?

Vi vill etablera CirChem som en ledande aktör på lösningsmedelsmarknaden och då krävs det att vi breddar oss och skapar förutsättningar för nya samarbeten. Att bli godkänd leverantör till ett av Nordens största reningsverk är ett viktigt första steg för oss i den riktningen och vi siktar på att kunna etablera fler samarbeten inom det segmentet framöver. Som godkänd leverantör har vi också möjlighet att driva på för mer hållbara processer och bidra till större effektivitet och bättre hållbarhet. Vi jobbar vidare för att adressera behoven inom flera industriella segment och skapa största möjliga affärs- och miljönytta.