Analyst Group kommenterar RanLOS senaste statusuppdatering och pipeline för år 2024


RanLOS AB (publ) (”RanLOS” eller ”bolaget”) meddelade den 20 december en årlig statusuppdatering över uppnådda milstolpar under år 2023, samt presenterade bolagets pipeline inför år 2024.

RanLOS utvecklar och säljer en nyckelfärdig lösning inom testning av antennsystem och connectivity. Under året 2023 har RanLOS uppnått flera milstolpar, stärkt sin marknadsposition och byggt upp en robust pipeline för att hjälpa bolagets befintliga och potentiella kunder att utföra smartare, enklare och mer kostnadseffektiva connectivity mätningar.

Under år 2023 har RanLOS levererat och installerat det första testsystemet till bolagets återförsäljare TOYO Corporation i Japan. Detta skedde efter högt intresse från ledande fordonstillverkare i Asien. I slutet av juni 2023 fick RanLOS även en order från en europeisk fordonstillverkare inom premiumsegmentet. Ordern omfattade testsystemet Sub-6 GHz, inklusive både hårdvara och mjukvara, med ett estimerat ordervärde om 3,8 MSEK. Under hösten har RanLOS levererat, installerat och intäktsfört den första delen av leveransen. Ordern från den europeiska fordonstillverkaren utgör en viktig referenskund och förväntas generera fler affärsmöjligheter. Det bör även tilläggas att RanLOS förväntas utveckla nya moduler och produkter i samarbete med kunden, vilket skapar förutsättningar för ett långsiktigt samarbete med betydande värde.

Under året har RanLOS intensifierat marknadsinsatserna i Kina och Korea, med tekniska möten och stort intresse från ledande biltillverkare och leverantörer. Marknadsinsatserna i Asien följdes upp med ett partnerskap med Anritsu, en av världens största leverantörer av mätinstrument. Samarbetet resulterade i en integration med våra produkter och skapade en ny innovativ lösning för 5G-testning av hela fordonet.

Utöver produktleveranserna har RanLOS under året fokuserat på att bygga upp en robust pipeline för en ökad försäljning framgent. Flera potentiella kunder har redan valt RanLOS tekniska lösning och ansöker nu om interna budgetar, varpå det beräknade ordervärdet uppgår till cirka 7 MSEK. Dessutom har lyckade demonstrationer stärkt bolagets pipeline, och dessa affärer har ett potentiellt beräknat värde om cirka 10 MSEK. RanLOS har även genomfört tekniska möten där flertalet kunder nu utvärderar bolagets lösning, indikerat värde på dessa affärer är cirka 50 MSEK.

Analyst Groups syn på RanLOS

RanLOS har under år 2023 uppnått flertalet milstolpar och tagit betydande strategiska kliv, vilket har skapat en stark position med en robust pipeline och ökad marknadskännedom, vilket bäddar för ett händelserikt år 2024. RanLOS erbjuder en unik och patenterad lösning, vilken adresserar en relativt outforskad marknad och bolaget kan genom ett etablerat återförsäljarnätverk nå ut kostnadseffektivt och snabbt till en global marknad. Analyst Group anser även att RanLOS har uppnått den bidande milstolpen att erhålla en order från en europeisk biltillverkare, vilket utgör en strategisk viktig referenskund och utgör ytterligare en validering för att fler fordonstillverkare följer den europeiska fordonstillverkaren och köper in egna testsystem.

Analyst Group ser även positivt på att RanLOS ger en inblick i bolagets starka försäljningspipeline, där det totala potentiella ordervärdet uppgår till cirka 67 MSEK, vilket kan sättas i relation till nuvarande marknadsvärde (Market cap) om cirka 11 MSEK. Samtidigt ska det tilläggas att RanLOS befinner sig i en uppskalningsfas med en unik och patenterad lösning, varför kunder förväntas göra noggranna utvärderingar och därmed förlänga införsäljningstiden. RanLOS har under år 2023 intensifierat och stärkt sin marknadsposition inför år 2024, givet bolagets nyckelfärdiga lösning, ett etablerat återförsäljarnätverk och en robust pipeline med ett betydande potentiellt ordervärde, förväntas RanLOS stå inför ett händelserikt år 2024.