Analyst Group kommenterar Mavens preliminära siffror för det andra kvartalet år 2023


Maven Wireless meddelade den 25 juli år 2023 preliminära siffror för det andra kvartalet år 2023. Nettoomsättningen uppgick till 65 MSEK (21,5) motsvarande en omsättningstillväxt om 204 % Y-Y. Bruttomarginalen uppgick till 35 % och EBITDA till 11 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 %. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10 MSEK, motsvarande en EBIT-marginal om 15 %.

Med de preliminära siffrorna för det andra kvartalet år 2023 presenterade står det klart att Maven Wireless levererar ännu ett rekordkvartal, både avseende omsättning och resultat. Nettoomsättningen om 65 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 204 % Y-Y och 58 % Q-Q, påvisar att Maven innehar ett fortsatt starkt momentum gällande organisk expansion på befintliga marknader, vilket innefattar Norden, Europa, Mellanöstern samt Asien. Dessutom har Maven under Q2-23 mottagit en första betydande order i USA, vilket anses vara en viktig marknad för bolaget givet att den amerikanska marknaden utgör ca 33 % av Mavens totala adresserbara marknad. Vidare meddelade bolaget efter kvartalets utgång att försäljnings- och marknadsföringsorganisationen utökas med en ny teknisk säljare baserad i Australien, med ambition att ta en större del av den lokala marknaden i Australien och Nya Zeeland. Således estimerar Analyst Group att Maven kommer fortsätta växa både på nämnda befintliga marknader samt genom geografisk expansion på de nyare marknaderna USA och Oceanien framgent. Givet detta, samt att Maven har levererat en nettoomsättning om 106 MSEK under H1-23, vilket således överstiger omsättningen för helåret 2022 om 101 MSEK, ser vi fortsatt goda möjligheter för bolaget att uppnå vår omsättningsprognos för helåret 2023 om 251 MSEK.

Sett till bruttomarginalen uppgick den till 35 % under Q2-23, där vi i tidigare uppdateringar kommunicerat att vi estimerar en förbättrad bruttomarginal under år 2023 jämfört med helåret 2022, då bruttomarginalen uppgick till 31 %, bl.a. till följd av lättnader avseende komponentbrist av IC-komponenter, vilket vi nu ser resultatet av då bruttomarginalen i Q1-23 och Q2-23 har uppgått till 36,5 % respektive 35 %, där Analyst Group estimerar en bruttomarginal om 36 % år 2023.
Avseende lönsamheten levererar Maven ytterligare ett kvartal med svarta siffror och dessutom med en stigande marginal. I samband med att bolagets fullständiga rapport publiceras den 15 augusti kan en djupare analys göras av bolagets kostnadsutveckling samt marginal justerad för aktiverat arbete och övriga rörelseintäkter, men de presenterade siffrorna tyder på att Maven vid en uppskalning av volymer kan växa omsättningen i en snabbare takt än kostnaderna, vilket medför en succesivt förbättrad lönsamhet, något som också inkluderats i våra finansiella prognoser.

Vi kommer att återkomma med en rapportkommentar samt en uppdaterad aktieanalys av Maven i samband med bolagets fullständiga rapport för Q2-23 den 15 augusti 2023.