Analyst Group kommenterar JS Securitys förvärv


JS Security meddelade den 2 november 2021 att bolaget ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i ett väletablerat företag inom informationssäkerhet och dokumenthantering; Stonebeach AB (”StoneBeach”). Initial köpeskilling är indikerad till 4 MSEK och kommer finansieras genom nyemitterade aktier i JS Security.

Förvärvet av StoneBeach förväntas skapa positiva synergieffekter

JS Security har en tydlig vision att varje individ ska äga sin information till 100 %, något Analyst Group menar att det tänkta förvärvet av StoneBeach bidrar till, då bolaget har över 15 års erfarenhet av att hjälpa företag genom att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar inom dokument- och ärendehantering. Den teknik som används för att fånga, hantera, lagra, bevara samt leverera innehåll och dokument relaterade till organisatoriska processer kallas för Enterprise Content Management (ECS). Genom Oracle Web Center Content får slutanvändaren en öppen plattform med en samlad dokument- och ärendehantering för all ostrukturerad information. Tillsammans med Oracle, en av världens största mjukvaruleverantörer, vilka står för utveckling och underhåll av WebCenter Content, har bolaget en leverantör för hela infrastrukturen kring informationshantering, vilket eliminerar behovet av fler leverantörer för att hitta tilläggsprodukter och få ett heltäckande fungerande system.

Förutom att det tilltänkta förvärvet stärker koncernen med ytterligare spetskompetens inom säker datalagring, bidrar det även till att stärka JS Securitys produktportfölj. Analyst Groups anser att det råder tydliga synergieffekter såsom stärkt in-house kompetens, korsförsäljning, samt utökade försäljningskanaler. Samtidigt ser vi att detta förvärv kan accelerera bolagets tillväxt och expansion, genom framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk.

Under årets första nio månader uppgick StoneBeach nettoomsättning till ca 5,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om ca 1 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 19 %. I pressmeddelandet framkommer det att StoneBeach förväntas omsätta 6 MSEK (4) för 2021, motsvarande en tillväxt om 50 %. Med tanke på att JS Security inte har någon försäljning i dagsläget så kommer ett förvärv av StoneBeach resultera i en signifikant intäktsökning för bolaget. Vidare skulle ett förvärv även innebära upparbetade kanaler mot flera namnkunniga slutkunder som exempelvis Scania, Ica, Swedbank och Enea.

Ett urval av Oracle Webcenters kunder

Finansiering av förvärvet genomförs genom nyemitterade aktier till ett värde om 4 MSEK

Den initiala köpeskillingen är av parterna indikerad till 4 MSEK och erläggs med nyemitterade aktier i JS Security. Priset per aktie är 7,18 kr och baseras på ett volymvägt snittpris (VWAP) om de 30 handelsdagarnas aktiekurs mellan perioden 2021-09-21 och 2021-11-01, till en premie om 12 %. Således emitteras ca 557 103 aktier, vilket ger upphov till en utspädningseffekt om ca 8 %. Tilläggsköpeskillingar kommer eventuellt utgå till StoneBeach beroende på prestation under 2022 samt 2023, vilka i sådant fall kommer erläggas av nyemitterade aktier i JS Security. Anställda i bolaget kommer att arbeta kvar i Stonebeach och kommer vid affär att ingå lock up-avtal på delar av köpeskillingen.

Givet att förvärvet fullbordas och givet den fasta köpeskillingen, som uppgick till 4 MSEK, genomförs förvärvet till 0,67 gånger omsättningen, eller 2,9 gånger rörelseresultatet (EBITDA), på 2021 års prognos. Analyst Group anser att det är en god affär med tanke på möjligheterna som skapas samtidigt som att StoneBeach förväntas uppvisa en stark tillväxt om 50 % för helåret 2021. Givet finansieringsstrukturen på förvärvet och de facto att aktierna emitteras till en premie om 12 %, uppgår utspädningen till ~ 8 %, vilket Analyst Group sammantaget anser är goda villkor givet den väsentligt positiva effekten på bolagets finansiella siffror.


I samband med pressmeddelandet har vi varit i kontakt med Christopher Ramstedt, Grundare & Operativ chef, för att passa på att ställa ett par korta frågor.

Ni har nyligen meddelat att ni ingått en avsiktsförklaring att förvärva samtliga aktier i StoneBeach. Kan du berätta lite mer om Bolaget och vad det var som fångade ert intresse med StoneBeach?

StoneBeach är ett väletablerat och prisbelönt företag inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. Bolagets expertis och långa erfarenhet inom dokument- och ärendehantering samt utveckling av komplexa IT-infrastrukturer kompletterar JS Security på ett mycket bra sätt. 

Vi ser starka synergier mellan bolagen, och JS Security kommer kunna dra nytta av StoneBeach spetskompetenser. StoneBeach har vidare väl upparbetade kundrelationer inom de segment som är JS Securitys primära målgrupper. Vi ser här stora möjligheter att snabba på processen med att implementera JS Securitys produkter hos ett antal större referenskunder.

Vilken potential ser ni framgent och vilka kostnads-/intäktssynergier ser ni i och med det eventuella förvärvet?

Vi ser att med detta eventuella förvärv, snabbare kunna komma ut med JS Securitys produkter på marknaden i en större skala. Dessutom tillförs JS Security, nödvändiga resurser som kommer hjälpa oss med, förutom försäljning, även skapa möjligheter för ytterligare underhåll och support.

Enligt vår prognos så kommer StoneBeach att bidra med ett positivt kassaflöde till koncernen från dag ett.

På vilket sätt kommer StoneBeach bidra till att uppfylla ert mål om ett självförsörjande datalagringsnätverk?

StoneBeach kommer komplettera med kunskap, erfarenhet samt resurser i vårt arbete med att utveckla ett självförsörjande datalagringsnätverk.

I och med detta, samt StoneBeach kunskap och erfarenhet kring underhåll samt drift av databaser, gör att de passar bra in i vårt kommande steg, att utveckla blockchain-baserade databaser på ett decentraliserat och distribuerat sätt. Databaserna är en del i utvecklingen av ett självförsörjande datalagringsnätverk.

Vi ser även att lanseringen av våra blockchain-baserade databaserna i framtiden kommer kunna ske snabbare och enklare, då StoneBeach idag har väl upparbetade kundrelationer inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin.