Analyst Group kommenterar Intellegos senaste LOI


Intellego meddelade under onsdagen den 20 oktober att bolaget ingått ett LOI med ett av världens största bolag inom UV-härdning. Intellego har för avsikt att utveckla dosimetrar anpassade för kundens härdningsprocesser inom tryckkänsliga adhesiv, vilket är ett helt nytt användningsområde för Intellegos dosimetrar. Avtalsparten uppskattar att marknaden för Intellegos dosimetrar, för det avsedda applikationsområdet, skulle kunna innebära årliga intäkter om 150–300 MSEK för bolaget.

”Intellego fortsätter att växa inom befintliga segment och industrier, samtidigt som bolaget under året minst sagt ådagalagt att det finns en hög efterfrågan för bolagets UV-produkter inom flera nya tillämpningsområden”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Genom avsiktsförklaringen ska Intellego utveckla dosimetrar för UV-härdning, vilka enligt målsättning ska börja användas inom sex månader. UV-härdning är en process där exponering för ultraviolett ljus får en vätska eller film att härda, vilka idag används inom fler olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning. Intellego ska tillsammans med avtalsparten utveckla dosimetrar för att kvalitetssäkra produktionsprocesser och på så sätt undvika produktionsavbrott samt säkra en acceptabel slutprodukt.

Analyst Group ser positivt på att Intellego fortsätter att utveckla tekniken till flera områden inom UV-strålning, vilket kan ge upphov till fler intäktsströmmar. Dessutom förväntas marknaden för UV-härdning vara värd ca 6,7 mdUSD år 2025, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 15 % (2020–2025), enligt MarketsandMarkets. Således är det ytterligare en miljardmarknad som Intellego adresserar och förväntas kapitalisera på. Vi ser med tillförsikt fram emot Intellegos stundande Q3-rapport i slutet av november, där fokus kommer ligga på att följa upp hur bolagets orderingång har utvecklats. Dessförinnan, likt vi har kommunicerat tidigare, tror vi fortsatt att det kan komma ett antal intressanta nyheter, vilka i sig kan utgöra bra triggers i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Hur Analyst Group ser på Intellego som en investering 

Den globala pandemin har påskyndat ett strukturellt skifte gällande hur olika aktörer, branscher och industrier behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego Technologies AB (”Intellego” eller ”Bolaget”) blev detta en bidragande faktor till företagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Under 2021 har orderingången fortsatt att stiga och med nya krav på att arbeta förebyggande för att begränsa framtida smittspridning, estimerar vi att omsättningen kan stiga till ~33 MSEK år 2022. (2021-08-24 )