Analyst Group kommenterar Intellegos senaste LOI om förvärv


Intellego meddelade under fredagen den 20 maj att bolaget ingått ett LOI avseende att förvärva majoriteten av aktierna i Jiangyin Feiyang Instrument Co (Vidare ”Feiyang”), en av Kinas ledande aktörerna inom UVC-desinfektion. Den slutgiltiga köpeskillingen kan maximalt uppgå till 50 MSEK, vilken finansieras med aktier i Intellego, samt 50 MSEK i investering från Intellego, beroende på att Feiyang uppnår vissa tillväxtmål.

”Genom att förvärva Feiyang förväntas Intellego stärka sin marknadsposition avsevärt på en av världens största marknader för UVC-desinfektion. Att detta dessutom sker i en attraktiv förvärvsmiljö till en, såvitt vi tolkar det, relativt billig prislapp, ser vi som positivt”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Under fredagen den 20 maj år 2022 kommunicerade Intellego att bolaget har undertecknat ett LOI, med avsikt att förvärva majoriteten av aktierna i Feiyang. Nästa steg i processen är att genomföra en due dilligence av Feiyang, och givet ett lyckat utfall så kan förvärvet slutföras, vilket enligt Intellego förväntas vara klart inom ett par månader. Utbetalningen av den villkorade köpeskillingen kommer att ske stegvis och den första betalningen om ca 10 MSEK finansieras med aktier i Intellego samt kommer Intellego investera ca 10 MSEK i Feiyang, vilket ska användas till främst expansion. Betalningen och investeringen görs vid avtalssignering då samtliga aktier samtidigt överförs till Intellego. Givet att Feiyang lyckas dubbla omsättningen och vinsten de kommande tre åren så kommer en tilläggsköpeskilling att utgå, där den maximala köpeskillingen, inklusive den första betalningen, kan uppgå till ca 100 MSEK, varav 50 MSEK i investering från Intellego samt aktier i Intellego till ett värde om ca 50 MSEK.

Likt vad vi kommunicerade i vår senast uppdaterade analys såg vi förvärv som något troligt att vänta för att accelerera tillväxten ytterligare. Vi ser det som strategiskt riktigt att Intellego tillvaratar det rådande marknadsklimat med fallande värderingar genom att förvärva ett, vad vi kan tolka utifrån den information som framgår, välmående bolag som omsätter 50 MSEK med en rörelsemarginal om 28 % på 2021 års rapporterade resultat. Det är svårt att idag härleda en exakt värdering för Feiyang med tanke på att alla detaljer kring affären inte ännu offentliggjorts, men baserat på 2021 års rapporterade omsättning och rörelsemarginal samt den maximala köpeskillingen, är vår initiala uppfattning att köpet förväntas ske till en attraktiv prismultipel för Intellego. Detta i sig indikerar att förvärvet är bra för Intellego, och att en affär som denna skulle kunna vara väsentligt dyrare för Intellego”, säger ansvarig analytiker.

 ”Genom förvärvet ser vi potentiella synergieffekter, såsom korsförsäljning och utökat distributionsnätverk. Utifrån vad vi kan tolka har Feiyang en bred och innovativ produktportfölj innehållandes produkter som kan desinficera t.ex. sjukhusrum, skolor, hotell, biografer etc. I ljuset av flera spännande produkter utmärker sig bolagets produkter för vattendesinfektion. I samband med växande industrialisering och urbanisering i Asien har området utsatts för tilltagande vatten- och luftföroreningar, vilket bland annat har lett till försämrad kvalitet av grundvattnet. Detta har medfört ökade krav på tillgång till rent dricksvatten från konsumenter, och som konsekvens har detta ökat kravställningen på infrastruktur från statens sida, varför vi ser goda möjligheter för Intellego att kapitalisera på detta område genom förvärvet”, avslutar ansvarig analytiker.