Analyst Group kommenterar Intellegos senaste avtal


Intellego meddelade under måndagen den 9 maj att bolaget ingått ett avtal med ett riskkapitalfinansierat amerikanskt medtechbolag, HAI Solutions (vidare ”HAI”), vilka tillverkar och säljer medicintekniska produkter till sjukvårdsmarknaden i främst USA. Avtalet innebär en licensaffär där HAI kan nyttja Intellegos teknik och den produktionsmetod som Intellego utvecklar för att trycka på HAI:s produkter (white-label). Enligt försäljningsprognosen av HAI kan avtalet ge upp till 300 MUSD, och minsta betalning till Intellego, för att HAI skall erhålla och behålla licensen, är 33 MUSD.

Under Q3-21 meddelade Intellego att bolaget ingått ett LOI med HAI, med avsikten att Intellego ska trycka bolagets fotokromatiska bläck på en desinfektionsmodul som används för att bekräfta desinfektion av olika delar av sjukvårdsutrustning, för att på så sätt hindra att t.ex. infektioner kommer in i patienters blodflöde. Lite drygt två månader efter att Intellego kommunicerade avsiktsförklaringen erhöll bolaget en villkorad order från HAI, efter en lyckad utvärdering av Intellegos teknik. Ordern, vilken uppgick till USD 60 000, är villkorad till att den amerikanska livs- och läkemedelsmyndigheten FDA ska godkänna HAI:s produkt för avsett användningsområde, ett godkännande som Intellego räknar med under år 2022. Efter en tids diskussion följdes avsiktsförklaringen upp av ett skarpt licensavtal, vilket är exklusivt för HAI:S applikationsområde och gäller i de länder där HAI har patentskydd.

Likt vad vi kommunicerade i samband med att Intellego ingick ett LOI med HAI så bevisar bolaget återigen att dess teknologi går att tillämpa på flera områden, genom att utveckla en för Intellego ny applikation, vilket visar på en god teknikhöjd. Att Intellego har gått från avsiktsförklaring till licensavtal på endast sex månader ser vi som ett kvitto på att teknikplattformen är en stor del av bolagets framgång, då den möjliggör att Intellego på kort varsel kan möta marknadens behov och skapa nya produkter för fler användningsområden utan större investeringar. På så sätt kan Intellego diversifiera bolagets kassaflöden och öka försäljningen under en god skalbarhet.

I pressmeddelandet avseende avtalet med HAI framkommer det att minsta betalningen till Intellego, för att HAI ska behålla licensen, är 33 MUSD, motsvarande cirka 330 MSEK. Det framkommer dock inte under vilken tidsperiod Intellego ska erhålla den minsta betalningen. För att få perspektiv på vad det skulle kunna innebära för intäkter för Intellego, kan vi rent illustrativt räkna med en tidsperiod om fem år, vilket i ett sådant fall skulle innebära minimumintäkter (för att HAI ska behålla licensen) om 66 MSEK i snitt per år, över en femårsperiod. Värt att notera dock är att vi räknar med en succesiv ökning i intäkterna från HAI över tid, t.ex. räknar vi inte med några intäkter från HAI under 2022, med tanke på att HAI:s försäljningen är beroende av ett FDA-godkännande, vilket väntas under slutet av år 2022.

I våra prognoser för Intellego har vi delvis räknat med att Intellego ska materialisera bolagets utestående avsiktsförklaringar till skarpa avtal, samtidigt som vi vill se att HAI lyckas uppnå en volymförsäljning, varför vi väljer att behålla våra tidigare prognoser för Intellego. Med det sagt, innebär ett licensavtal ”säkrare” framtida kassaflöden för Intellego jämfört med en avsiktsförklaring. Med tanke på att ett företags värdering baseras på framtida kassaflöden, risk och tillväxt, bör Intellego värderas högre till följd av att risken kring framtida kassaflöden nu är lägre, allt annat lika. Därför har vi, baserat på en relativvärdering med hänsyn till hur liknande bolag med affärsmodeller som påminner om Intellegos värderas, höjt vår målmultipel till P/S 7,3x (6,8) på 2023 års prognos. Utifrån en diskonteringsränta om 12 %, motsvarar det ett motiverat nuvärde per aktie om 19,3 kr (17,3) i vårt Base scenario.

Vi kommer att återkomma med en fullständig uppdatering av vår tidigare aktieanalys av Intellego i samband med bolagets Q1-rapport.