Analyst Group kommenterar Intellegos nya förväntade omsättning


Intellego meddelade under måndagen den 19 september att bolaget ser kraftigt ökade intäkter under det tredje kvartalet år 2022. Den preliminära omsättningen beräknas, enligt Intellego, uppgå till över 20 MSEK, vilket skulle innebära en ökning om 470 % YoY. Den slutgiltiga och reviderade Q3-rapporten publiceras den 24 november år 2022.

Intellego har kommunicerat att bolaget ser ökad försäljning och orderingång under det tredje kvartalet år 2022, vilket Analyst Group antar vara ett resultat av dels ett framgångsrikt expansionsarbete, dels med tanke på att det nyligen förvärvade bolaget, Daro Goup, konsoliderades under det tredje kvartalet.

”Likt tidigare kommunicerat ser Analyst Group positivt på förvärvet av brittiska Daro Group, där vi ser att bolagen kan skapa flertalet positiva synergieffekter tillsammans. Bland annat estimeras Intellego expandera distributionsnätverket på den europeiska marknaden, samtidigt som Daro Group kan dra nytta av Intellegos nätverk, i framför allt Asien, vilket öppnar upp för en global expansion av Daros befintliga produktportfölj. Dessutom ger förvärvet Intellego direkt marknadsaccess till vattendesinfektion, vilken är det största marknadssegmentet inom UVC-desinfektion”, säger ansvarig analytiker.

Intellego har ännu inte kommunicerat villkoren avseende förvärvet, varför det är svårt att härleda ett potentiellt värde i termer av pris per aktie. Däremot baserades tidigare värderingsintervall, i ett Base scenario, på en målmultipel om 7,3x på 2023 års prognos om 62,3 MSEK, vilket just nu istället indikerar en omsättning om intervallet 90–100 MSEK år 2023. För att rent illustrativt visa vad det skulle kunna innebära för värdering i termer av börsvärde, givet en omsättning år 2023 om 90–100 MSEK, samt samma målmultipel om P/S 7,3x och en diskonteringsränta om 12%, skulle det innebära ett potentiellt börsvärde idag om 570–634 MSEK. Värt att notera är att detta är ett illustrativt räkneexempel, där flertalet faktorer fortfarande är okända, och där priset per aktie kommer att påverkas av, förutom ovanstående faktorer, bland annat hur många aktier som emitteras för att finansiera uppköpet.

Uppdaterade prognoser och värderingsintervall kommer att presenteras i den uppdaterade analysen i samband med Intellegos Q3-rapport.