Analyst Group kommenterar Humble Groups senaste förvärv samt obligationslån


Humble Group AB (“Humble” eller “Bolaget”) har under juni månad fortsatt att exekvera på sin utstakade förvärvsstrategi vari Bolaget har genomfört hela sju förvärv, vilket ytterligare stärker Humbles postion inom de olika operativa vertikaler som Bolaget verkar inom. Förvärven visar även hög lönsamhet, i synnerhet Naty och Fancystage, vilket mynnar ut i starka kassaflöden till koncernen, och som förväntas ge Humble vidare möjligheter att expandera såväl som investera. Sammantaget har Humble investerat ca 1 245,8 MSEK i de förvärvade bolagen, vilka tillför koncernen omkring 1 138,9 MSEK till topline och 151,9 MSEK i EBITDA där förvärven därutöver har genomförts till attraktiva multiplar samt till låg utspädning. Vidare har Humble även kommunicerat att Bolaget emitterar ett seniort säkerställt obligationslån om 700 MSEK med tak upp till 1,5 mdSEK för att finansiera ytterligare förvärv, ett strategiskt viktigt steg för att nå Bolagets finansiella mål år 2025.

1 I enlighet med vad Humble har kommunicerat i samband med pressemeddelandet, där Marabu & Wellibites avser prognoser från Bolaget medan resterande är historiska siffror.

Kommentar från ansvarig analytiker

Med ytterligare sju förvärvade bolag till Humblekoncernen tillkommer flertalet spännande synergier, allt från materiella sådana till strategiska och finansiella. Vidare breddar Humble även sitt redan omfattande distributionsnätverk med tillkommande bolag såsom Naty, Fancystage och Marabu. Det är även imponerande att se att Humble kan emittera en obligation i miljardklassen till attraktiva villkor, vilket förutom att det ger förutsättningar för att finansiera dels kommunicerade förvärv, även möjliggör att fortsätta att exekvera på den utstakade förvärvsstrategin, samtidigt som det skickar signaler om det höga intresset som finns för Humble från investare. Historiskt har Humble varit duktiga på att identifiera bolag med stark underliggande organisk tillväxt och lönsamhet, vilket tydligt går att se i den finansiella utvecklingen från år 2017 fram till idag, på proformabasis, i tabellen nedan.2 Genom att utnyttja synergier inom koncernen kan Humble stärka lönsamheten även framgent, samtidigt som bolagen inom koncernen över lag har visat en historiskt stark tillväxt som kan accelereras ytterligare genom att tillvarata på Humbles nätverk och in-house kompetens.

2 Proformasiffor hämtat från Humbles presentation i samband med obligationslånet

Humble kan nu även bocka av sina första interationella förvärv efter ha förvärvat Fancystage och Marabu. Fancystage tillför inte enkom starka kassaflöden till koncernen, givet bolagets höga lönsamhet, utan medför också en helt annat typ av produktsäkring och möjlighet att med gemensamma krafter utveckla nya och innovativa produkter inom FMCG i snabb takt. Att vara snabbfotad och agil på FMCG-marknaden är essentiellt för att vara konkurrenskraftig och ta marknadsandelar, varför förvärvet av Fancystage är av stor strategisk betydelse. Att Fancystage sedan innan producerar flertalet av The Humble Co’s produkter väntas mynna ut i en stärkt bruttomarginal för The Humble Co då bolagen nu är under samma tak. Humble får även tillgång via Fancystage till ett breddat återförsäljningsnätverk i södra Europa för att distribuera andra FMCG-produkter, vilket bäddar för starkare organisk tillväxt framgent.

Naty är till köpeskillingen, tillsammans med The Humble Co, Humblekoncernens största och breddar, såväl som stärker, Eco- och Sustainabilityvertikalen betydligt, och innebär att Humble exempelvis kan nå stark korsförsäljning och effektivisera marknadsföringen genom att tillvarata på koncernens respektive återförsäljarnätverk. Med ett breddat produkterjudande inom ovannämnda vertikal stärks även Humbles position på marknaden samtidigt som införsäljningströsklar gentemot nya återförsäljare torde minska framöver.

Att samtliga förvärv därtil kan göras till mycket attraktiva multiplar och till låg utspädning anser vi är ett styrketecken och indikerar att den plattform som Humble har utvecklat de senaste 18 månaderna är attraktiv att bli en del av. Vi menar på att just detta möjliggör dessa låga multiplar eftersom företagen ser en stor potential att vara med i Humble-koncernen för att tillvarata på de möjligheter som finns inom den massiva FMCG-industrin, samtidigt som de kan skala upp produktion och stärka lönsamheten ytterligare.

Våra finansiella esitmat kommer att justeras efter konsolideringen av nämnda förvärv. Detta, i kombination med den information som presenteras i samband med den kommande Q2-rapporten, kommer att utgöra viktiga beståndsdelar för vårt värderingsintervall.

Vi avser att publicera en uppdaterad aktieanalys i samband med Q2-rapporten.