Analyst Group kommenterar Giggers senaste förvärv


Gigger meddelande förra veckan den 23 juni att de ingått en avsiktsförklaring om att förvärva det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr.

”Genom att förvärva Happyr kan Gigger stärka sitt erbjudande väsentligt mot företag och arbetsgivare som väljer att anlita s.k. giggare. För många företag och arbetsplatser som behöver stärka upp med personal på kort sikt, t.ex. att en handlare behöver fylla en lucka på 1-2 veckor med ytterligare personer, är det vanligt att dessa vänder sig till bemanningsföretag. Fördelen med ett bemanningsföretag är att man ofta vet vad man får, d.v.s. de personer som tillhandhålls har genomgått en form av valideringsprocess för att säkerställa att dessa har rätt kompetenser och erfarenheter för tjänsten som efterfrågas. Detta leder dock till en mer kostsam investering där prislappen ofta är 30-40 % högre än att exempelvis anlita en giggare. Genom att förvärva Happyr, och att därmed integrera den AI- och SaaS-baserade plattformen som matchar rätt person med rätt arbetsgivare, kan Gigger på riktigt ta upp kampen mot bemanningsföretagen genom att erbjuda kvalificerad och validerad personal, till ett samtidigt lägre pris. Under 2020 omsatte Happyr 4,1 MSEK, vilket utifrån den bedömda köpeskillingen om cirka 31 MSEK motsvarar en multipel om 7,5x. Happyr har under en tid befunnit sig i en omställningsprocess, vilken bl.a. syftat till att nå en mer automatiserad försäljning med ett reducerat personalbehov som följd. Med tanke på att resultatet efter skatt för helåret 2020 uppgick till -1,6 MSEK, och att Happyr från idag, enligt uppgift, visar ett positivt EBITDA-resultat, ser vi det som ett tecken på att omställningsprocessen hittills har varit framgångsrikt. Ett giftermål mellan Gigger och Happyr skulle således gynna båda parter, där vi ser att det finns synergier på både intäkts- såväl som kostnadssidan. Slutligen tycker vi även att det är värt att nämna att hela 81 % av köpeskillingen finansieras med aktier, vilka även har tillhörande lock-up för säljarna i Happyr. Detta skapar således rätt incitament för alla parter”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Affären i sammandrag

  • Köpeskilling: 31 MSEK.
  • Fördelning av betalning: 6 MSEK kontant (19 %) och 25 MSEK aktier (81 %).
  • Tilläggsköpeskilling: 10 MSEK inom 12 månader, givet uppnådda målsättningar. Eventuell tilläggsköpeskilling betalas med aktier.
  • Tänkt tillträde: slutet av sommaren 2021.
  • Lock-up: Samtliga vederlagsaktier skall vara behäftade med särskilda villkor om s.k. lock-up om en period omfattande 24 månader från att slutligt förvärvsavtal ingås. Villkoren för lock-up bedöms bli enligt följande; a) under den första sexmånadersperioden gäller 100 % lock-up, b) under efterföljande tre sexmånadersperioder efter den första sexmånadersperioden tillåts maximalt 10% av respektive säljares vederlagsaktier avyttras under varje sådan efterföljande tre sexmånadersperioder.