Analyst Group kommenterar EcoRubs emission


EcoRub genomför just nu bolagets företrädesemission där teckningstiden pågår fram tills den 11 oktober. Emissionsvolymen uppgår till ca 10,9 MSEK och är säkerställd till 90 % genom garanti- och teckningsåtaganden. Dessutom finns en övertilldelningsoption om 1,8 MSEK och genom TO6B kan EcoRub komma att tillföras ytterligare kapital under våren 2024.

Syftet med emissionen är att finansiera den fas som EcoRub benämner som ”Year of Launch”, där huvudmålet är följande:

  • Skala upp organisationen genom att utöka och stärka bolagets försäljning på existerande och nya nyckelmarknader för att uppfylla bolagets försäljningsmål.
  • Utöka produktionskapaciteten och den strategiska materialutvecklingen tillsammans med ledande marknadsaktörer.
  • Förstärkning av bolagets processarbete för att upprätthålla och utöka certifieringar, stärka IR-arbetet samt utöka rapporteringsmöjligheterna till marknad och aktieägare

Vi ser positivt på emissionen och den satsning som EcoRub nu genomför. Följande är vår sammanfattning av hur vi ser på EcoRub som investeringsidé.

Adresserar globala marknader med stor potential

EcoRub levererar unika material där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp, istället för ett slutet kretslopp, där gummit förbränns. Baserat på befintliga ordrar samt potentiella avtal framgent prognostiseras en successivt stigande nettoomsättning till ca 98 MSEK år 2026. EcoRubs största marknad, marknaden för TPE, prognostiseras växa till ca 26 miljarder dollar år 2027, vilket motsvarar en årlig tillväxt (CAGR) om 5,7 % utifrån ett estimerat marknadsvärde om ca 20 miljarder dollar år 2021. TPE är elastiskt och flexibelt likt vulkaniserat gummi vid rumstemperatur, men efter upphettning kan TPE smältas, formas och återvinnas som konventionella plaster.

Stor uppsida i affärbenet för TPRR

ThermoPlastic Recycled Rubber (TPRR) är ett högkvalitativt material för den cirkulära ekonomin som består av volymbaserade material i form av pellets för stora produktionstekniker såsom kalandrering, form- och strängsprutning. En stororder inom detta affärsområde skulle vara betydande för EcoRub då avtal av denna kaliber inte sällan kan handla om hundratals miljoner i intäkter. Utmaningen med att sluta avtal inom TPRR är dock att det handlar om långtgående processer där kunden måste testa och utvärdera materialet under en lång tid innan ett inköpsbeslut kan fattas.

First-mover i nya marknader för gjutna produkter

EcoRub har identifierat nya marknader för gjutna produkter där få eller inga aktörer har fått fotfäste. Dessa marknader inkluderar till exempel gruv-, fordon-, och telekomindustrin samt den marina sektorn och transportsektorn. Om EcoRub lyckas göra ett framgångsrikt inträde i enbart en av dessa sektorer, ser vi att det redan då kan innebära att affärsbenet för gjutna produkter kan generera omfattande ekonomiska värden.