Analyst Group kommenterar ChargePanels företrädesemission och senaste avtal


ChargePanel AB (publ) meddelade den 21 december att bolaget har beslutat genomföra en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 respektive TO2 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden inleddes den 31 januari 2024 och löper till och med den 14 februari 2024.

Villkoren i företrädesemissionen är att befintliga aktieägare har erhållit en uniträtt för varje aktie, där sju (7) uniträtter ger rätten att teckan en (1) unit i företrädesemissionen. En unit består av tre (3) nyemitterade aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan ChargePanel erhålla ytterligare högst cirka 22,5 MSEK, före emissionskostnader, och vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan bolaget erhålla ytterligare högst cirka 26,2 MSEK, före emissionskostnader. Teckningskursen uppgår till 6,45 kr per unit, vilket motsvarar 2,15 kr per aktie och en Pre Money-värdering om cirka 35 MSEK.

ChargePanel har erhållit teckningsåtaganden om 4,7 MSEK, motsvarande cirka 31,4 % av företrädesemissionen från VD, Peter Persson (via bolag, Skandnet Group), KG Knutsson och ChargePanels styrelseordförande, Johan Nordin. Bolaget har även tecknat garantiåtaganden om cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 49,6 % av företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed säkerställd till 81 %.

Syftet med emissionen är att maximera den tillväxtpotential ChargePanel besitter och säkerställa en dominerande marknadsnärvaro genom investeringar i bland annat utveckling och säljresurser. ChargePanel avser att disponera emissionslikviden enligt följande:

  • Återbetalning av konvertibellån, cirka 22 %.
  • Expandering av sälj- och utvecklingsteam, cirka 28 %.
  • Innovation och systemutveckling, cirka 40 %.
  • Förstärkning av kundtjänst, cirka 10 %.

Fortsätter uppvisa hög affärsaktivitet

Under år 2023 uppvisade ChargePanel ett högt affärstempo, där bolaget signerade totalt 12 nya Enterprise-kunder och parallellt utöver en hög nykundsanskaffning har ChargePanel tecknat strategiskt viktiga samarbetsavtal med bland annat Northe (under Q4-23), Parkster (under Q2-23) och EasyPark (under Q1-23). ChargePanel har inlett år 2024 i ett fortsatt högt tempo och tecknat två nya Enterprise-kunder, vilka utgörs av Quarker Corporation, verksamma i Filippinerna, och SmartPay Inc, verksamma i Barbados. ChargePanels nya Enterprise-kunder innebär att bolaget utvidgar den geografiska närvaron på två nya marknader, vilket är i linje med ChargePanels tillväxtstrategi om geografisk expansion. ChargePanel avser disponera cirka 28 % av emissionslikviden för att ytterligare accelerera bolagets försäljning och de tillväxtmöjligheter bolaget besitter genom att expandera sälj- och utvecklingsteam. Genom ett större sälj- och utvecklingsteam kan ChargePanel fortsätta exekvera på bolagets tillväxtstrategi och öka affärsmöjligheterna.

Satsningar inom innovation och systemutveckling

ChargePanel är ett mjukvarubolag och verkar inom en marknad som drivs av hög teknikutveckling, varför fortsatta systemuppdateringar, ny funktionalitet och utveckling är essentiellt för att bibehålla en hög nykundsanskaffning och låg churn. ChargePanel avser att disponera cirka 40 % av emissionslikviden för investeringar i innovation och systemutveckling. Investeringarna ska accelerera innovation och framförallt ske inom områden som Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML) för att stärkta bolagets konkurrenskraft och säkerställa att bolagets plattform är i marknadens framkant. ChargePanel har under föregående år (helåret 2023) och under inledningen av år 2024 stärkt kunderbjudande, där bolaget har bland annat lanserat lösningar som Dynamic Smart Charging, Connect GO och AutoCharge. Dynamic Smart Charging, automatiserad systemintegration, är en lösning för att förbättra stabiliteten och effektiviteten vid elbilsladdningsplatser, vilket enkelt kan implementeras hos bolagets kunder och effektiviserar elhantering för bolagets kunder.

Under slutet av januari månad meddelade ChargePanel att bolaget har lanserat Connect GO, vilket är bolagets egen tjänst för att hantera laddinfrastruktur och möjliggör för kunder en enklare och mer tidseffektiv anslutningsprocess. Connect GO tillhandahåller ett mer inkluderande ekosystem som möjliggör för marknadsaktörer, oavsett storlek, bransch eller plats i värdekedjan, att anslutas. Connect GO blir ett viktigt verktyg för ChargePanel att fungera som en White-Label-lösning på global nivå, där företag har enklare möjlighet att testa och utvärdera ChargePanels tjänster. Tjänsten är ett resultat av omfattande marknadsundersökningar och förfrågningar från större och internationella aktörer. ChargePanels Connect Go estimeras effektivisera bolagets nykundsanskaffning, där företag kan enkelt använda bolagets tjänster och utvidgar affärsmöjligheterna med flera och större internationella aktörer.

Under inledningen av februari månad lanserade ChargePanel AutoCharge, en teknik som möjliggör automatisk laddning och identifiering av elbilar. AutoCharge är en praktisk lösning som automatiserar autentisering, auktorisering och faktureringsprocessen för elbilsladdning. Tekniken eliminerar behovet av traditionella laddningsmetoder som kräver användning av appar eller RFID-kort, istället identifieras elbilar automatiskt när de ansluts till en laddningsstation och påbörjar laddningsprocessen direkt, vilket görs via bilens MAC-adress. AutoCharge integreras sömlöst med ChargePanels system och tillhandahåller en användarvänlig laddningslösning, vilket ytterligare stärker erbjudandet mot slutkund.

Stark tillväxt i antalet uppkopplade laddpunkter

ChargePanels kunder ansluter laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform och antalet uppkopplade laddpunkter utgör en viktig framåtblickande datapunkt avseende bolagets återkommande intäkter, samt ger en indikation på ChargePanels befintliga kunders expansion. Under Q4-23 meddelade ChargePanel ett betydande strategiskt avtal med Northe för laddning av elfordon i Sverige, där bolagen har ambitionen att växa till fler länder inom Europa. I samband med det strategiska avtalet med Northe meddelade ChargePanel även att bolagets uppkopplade laddpunkter till ChargePanels SaaS-plattform uppgick till cirka 8 000, vilket skulle innebära en ökning om cirka 31 % från utgången av Q2-23 enligt Analyst Groups beräkning. Potentialen i samarbetsavtalet kan innebära en ökning med cirka 75 % av antalet uppkopplade laddpunkter för ChargePanel innan slutet av år 2024, motsvarande cirka 6 000 laddpunkter. I ChargePanels tillväxtprospekt framgår det att antalet uppkopplade laddpunkter uppgår till cirka 10 000 vid slutet av år 2023, samtidigt som bolaget beräknar att antalet laddpunkter estimeras uppgå till 30 000 vid slutet av år 2025, vilket skulle motsvara en årlig tillväxttakt om 73 % mellan åren 2023 och 2025.

Sammantaget anser Analyst Group att ChargePanel besitter en god marknadsposition för att accelerera tillväxten, och där emissionslikviden estimeras kunna ta ChargePanel till lönsamhet. Analyst Group ser positivt på att ChargePanel avser att använda emissionslikviden för att driva innovation och systemutveckling, samt öka försäljningsinsatserna, varpå Analyst Group bedömer att fortsatt utveckling av ChargePanels kunderbjudande säkerställer hög tillväxt även i ett längre tidsperspektiv. Därutöver innebär teckningsoptioner (TO1 och TO2) att ChargePanel maximalt kan ytterligare tillföras cirka 48,7 MSEK för emissionskostnader, vilket stärker ChargePanels förmåga att genomföra nödvändiga marknadssatsningar och minskar risken för extern kapitalanskaffning framgent. Med hänsyn till ChargePanels höga affärsaktivitet och stärkta kunderbjudande, estimeras ChargePanel kunna skala upp tillväxten och nå lönsamhet under slutet av år 2024. Givet detta, i kombination med nuvarande Pre Money-värdering om cirka 35 MSEK, anser Analyst Group att emissionsvillkoren bjuder in till en attraktiv risk/reward.