Analyst Group kommenterar Astor Groups ramavtal med FMV och FM om 10,8 MSEK


Scandinavian Astor Group meddelade den 1 juni att dotterbolaget My-Konsult AB AB har tecknat ett ramavtal med Försvarets materielverk (”FMV”) och Försvarsmakten (”FM”). Ramavtalen avser service och underhåll av tidigare levererad Astor III system. Det totala värdet för avtalen motsvarar 10,8 MSEK och exekveras enligt avropsförfarande.

Astor Group är idag en försvars- och industrikoncern bestående av två affärsben: radarstörningssystem samt tillverkning och försäljning av kompositkomponenter. Astor Groups dotterbolag My-Konsult är verksamma inom radarstörningssystem och har tidigare levererat radarstörningssystemet Astor III till FMV och FM. My-Konsult tecknade ett ramavtal den 1 juni, efter börsens öppettider, avseende service och underhåll av tidigare Astor III system. Avtalet med FMV sträcker sig över en period om två år med start år 2023 och avslutas efter 2024 års utgång, med en option för en förlängning till åren 2025 och 2026. Avtalet med FM löper under en period om tre år från år 2023 till och med år 2025. Det totala värdet för avtalen motsvarar 10,8 MSEK och exekveras genom avropsförfarande. Värdet på en eventuell förlängning av avtalet med FMV (optionen) för år 2025 och 2026, motsvarar 20 MSEK.

Astor Group har en hög aktivitet inom båda affärsbenen, radarstörningssystem samt tillverkning och försäljning av kompositkomponenter. De senaste två månaderna har Astor Group erhållit ordrar och tecknat ramavtal inom båda affärsbenen till ett totalt värde om 42,5 MSEK. Därtill ska det tilläggas att optionsvärdet för ett förlängt avtal med FMV motsvarar 20 MSEK, och givet tidigare kommunicerade kompositordern från NKT, med ett optionsvärde om ca 22 MSEK, summeras Astor Groups totala optionsvärde till 42 MSEK. Sammantaget är avtalen därmed potentiellt värda 84,5 MSEK. Ramavtalet påvisar Astor Groups starka position inom försvarsindustrin genom ytterligare ordrar från FMV och FM. I samband med Q1-rapporten meddelade Astor Group att bolaget hade erhållit en order om 0,5 MSEK från FMV inom bolagets eftermarknadsaffär och Analyst Group ser positivt på att Astor Group nu har lyckats teckna ett ramavtal med FMV och FM, vilket innebär att koncernen skalar upp bolagets eftermarknadsintäkter. Ramavtalet bekräftar Astor Group intäktsmodell, där intäktstjäningen förlängs genom att leverera service och uppgradering på redan levererade radarstörningssystem, vilket skapar stabilare intäktsflöden inom affärsområdet. Ramavtalen med FMV och FM innebär även att Astor Group dels förlänger livstiden och säkerställer att Astor III-system fungerar optimalt, dels innebär en stabilare intäktsföring inom affärsområdet för radarstörningssystem. Därutöver befinner sig Astor Group i slutfasen av utvecklingsarbetet avseende Astor IV, radarstörningssystem för störsändning inom flera radarfrekvensband samtidigt, där testning i Frankrike med samarbetspartnern SDTS och kommersialisering fortfarande kvarstår. Likt ovan nämnt är ramavtalet ett kvitto på eftermarknadsintäkterna av levererade system, vilket likväl antas vara aktuellt vid försäljning av det mer avancerade radarstörningssystemet Astor IV”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Analyst Groups syn på Astor Group som en investering

Astor Group har under år 2023 tagit kliv mot kommersialisering av Astor IV, där försäljning av ett system estimeras innebära omfattande ekonomiska värden. Inom kompositområdet har Astor Groups dotterbolag uppvisat god leveransförmåga under Q1-23 och besitter per dagens dato en full orderbok för helåret 2023, vilket bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Därutöver har Astor Group kommunicerat orders inom kompositverksamheten från den globala försvarsaktören BAE Systems Bofors och från den industriella aktören NKT, samt tecknat ramavtal med FMV och FM, vilket totalt uppgår till ett värde om 42,5 MSEK. Därtill, i ett längre tidsperspektiv, besitter Astor Group möjlighet på att erhålla ordrar om 42 MSEK, genom optioner till NKT och FMV. Givet den konsoliderade nettoomsättningen för helåret 2022, vilken uppgick till 52,8 MSEK, där det dock bör noteras att kompositverksamheterna inte blev tillträdda förrän april 2022, handlas Astor Group till en P/S-multipel om 1,2x. Därtill har Astor Group inlett året med god leveransförmåga och uppvisat en hög affärsaktivitet, vilket i kombination med att Bolaget närmare sig kommersialisering av radarstörningssystemet Astor IV, är skäl varför Analyst Group anser att Astor Group handlas till en attraktiv värdering för investerare.