Analyst Group kommenterar Astor Groups genomförande av riktad emission – tillförs 6,1 MSEK


Scandinavian Astor Group meddelade den 24 maj att styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en kontant nyemission av aktier om upp till 10 % av utestående aktier. Den 25 maj meddelade Scandinavian Astor Group att bolaget har, i enlighet med pressmeddelandet den 24 maj och med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 11 maj, genomfört en riktad emission om 2 409 337 aktier till en teckningskurs om 2,55 kr per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 14,7 % i förhållande till stängningskursen den 24 maj (2,99 kr/aktie). Genom emissionen tillförs bolaget ca 6,1 MSEK före emissionskostnader och inklusive kvittning om 1 MSEK från styrelseledamot. Teckningskursen i emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av bolaget. Emissionen har genomförts i syfte att stärka rörelsekapitalet och därmed skapa förutsättningar för ytterligare ökad tillväxt i Bolaget. Den riktade emissionen genomförs till en grupp om 18 investerare.

Analyst Groups syn på emissionen

Likt tidigare kommunicerat besitter Astor Group en bra position för att accelerera tillväxten och växa verksamheten, genom hög efterfrågan och orderingång inom kompositverksamheten, parallellt som bolaget befinner sig i slutskedet av utvecklingsarbetet med radarstörningssystemet Astor IV. Analyst Group ser positivt på att Astor Group snabbt och effektivt lyckats genomföra en kapitalanskaffning, till en relativt låg rabatt givet rådande marknadsläge och riskvilja, samtidigt som man stärker aktieägarbasen och rörelsekapitalet, vilket är nödvändigt för att exekvera fullt på de tillväxtmöjligheter Astor Group besitter.

Därtill ska det belysas att Wictor Billström, styrelseledamot i Astor Group, har kvitterat Astor Groups tidigare skuld mot aktier i emission om 1 MSEK, motsvarande 392 157 aktier. Samt har Odd Werin, VD i Astor Group, tecknat 200 000 aktier i emissionen, motsvarande ca 510 tSEK (0,5 MSEK). Sammantaget har Wictor Billström och Odd Werin därmed tecknat 592 157 aktier i emission, motsvarande ca 1,5 MSEK, vilket därmed motsvarar ca 25 % av emissionen. Analyst Group anser att det ingjuter förtroende till att skapa fortsatt aktieägarevärde att Odd Werin (VD) och Wictor Billström (styrelseledamot) väljer att teckna en betydande del i emission, vilket i kombination med att bolagets VD och styrelse tidigare tecknade 25 % av TO1 i mars, då det totala insynsägandet nu ökat till ca 24 % i Astor Group.