Kommentar på Abelcos kvartalsredogörelse för första kvartalet 2023


Idag den 4 april 2023 släppte Abelco bolagets kvartalsredogörelse för Q1-23 och givet att vår senaste analys publicerades den 9 mars 2023 har vi valt att fokusera på de nyheter som Abelco kommunicerat efter analysens publicering.

Värdeutveckling i portföljen

Vid utgången av mars månad år 2023 uppgick Abelcos rapporterade portföljvärde till 191 MSEK, vilket innebär dels en minskning sett till Y-Y om -47 %, dels en minskning Q-Q om -35,1 %. Omvandlat till aktiekurs motsvarar substansvärdet till ca 0,10 kr, att jämföra med vårt senaste värderingsintervall om 0,04 kr (Bear), 0,10 kr (Base) och 0,15 kr (Bull). Minskningen om -35,1 % Q-Q hänförs primärt till transaktionen och omstruktureringen av ASEAN Fintech Group, i form av en s.k. share swap med PT Prime Digital Nusantara, med syftet att dels öppna upp för en listning i Indonesien, dels stärka tillväxtutsikterna för AFG:s verksamhet i landet.

Givet stängningskursen vid utgången av mars år 2023 (0,04 kr) handlas Abelco för närvarande till en substansrabatt om ca 59 %, vilket är väsentligt högre vid jämförelse med noterade investmentbolag (se tabell längst ned), där genomsnittsrabatten för investmentbolag under 5 mdSEK är ca 34 %. Vi ser därmed en fortsatt attraktiv risk-reward i Abelco framöver.

Abelco investerar i Brandica och utökar därmed bolagets E-handelsvertikal

I slutet av kvartalet (30 mars) annonserade Abelco bolagets nya investering i form av IT- och webbutvecklingsbolaget Brandica, vilka är ett E-handelsbolag som utvecklat plattformen Gustaf.se. Plattformen är en E-handelslösning riktad mot B2B2C vilken möjliggör skapande av en egen webbshop bestående av skräddarsydda produkter (”Print on Demand”), där Brandica sedan tillhandahåller omkringliggande tjänster såsom betalning, frakt, utveckling och upprättning samt analysering av marknadsföringskampanjer, på ett sömlöst sätt. Plattformen har nyligen lanserats i en Beta-version där det finns förfrågningar om tolv webshoppar från såväl företag som konsumenter inom olika marknader.

Abelco har, genom samarbete med iSecrets, varit med tidigt i utvecklingen av plattformen Gustaf och Analyst Group bedömer att detta är en vidareutveckling av den tidigare kommunicerade plattformen Basara som iSecrets utvecklat, som man nu valt att bolagisera och byta namn på.

Genom investeringen i Brandica, där Abelco har ett direkt ägande om 25 % och ett indirekt ägande om ca 11 % genom iSecrets, ser Analyst Group tydliga synergieffekter inom övriga portföljbolag såsom Rightbridge, Baitlove, iCandy mf.l., vilka, utan att tillsätta lagerhållning eller andra resurser, kan addera försäljning av merchandise och varor till sina kunder, följare och communities.

Återbetalar befintligt lån och reducerar därmed skuldsättningen samt den operativa kostnadsbasen framgent

Abelco meddelade den 15 mars att bolaget återbetalat resterande del av befintligt lån till långivaren Modelio Equity om 8,5 MSEK, vilket följaktligen lägger en solidare kostnadsstruktur och sänker moderbolagets burn rate. Då kassan i moderbolaget vid utgången av Q4-22 uppgick till 7,3 MSEK, bedömer Analyst Group att återbetalningen av lånet har möjliggjorts genom en mix av egen kassa samt genom upplåning från dotterbolagen. Finansieringen, som nu är återbetald, har möjliggjort för Abelco att förvärva andelar i bolag som Quickbit, AFG och Rightbridge genom att lånet löpande har kunnat refinansieras. Analyst Group ser positivt på att Abelco sänker den externa skuldsättningen givet den stigande räntemiljön då det reducerar moderbolagets operativa kostnader avsevärt.

iCandys dotterbolag erhåller statlig tysk finansiering för ett Metaverse-projekt

iCandys dotterbolag Flying Sheep Studios erhöll under mitten av mars finansiering från den tyska myndigheten German Federal Ministry for Economics Affairs and Climate Action om 1,1 MEUR avseende bolagets Metaversespel Star Life. Spelprojektets totala kostnad estimeras uppgå till 2,3 MEUR, vilket innebär att Flying Sheep kommer att investera 1,2 MEUR av bolagets kassa för utvecklandet av spelet. Star Life är ett gratis MMO-spel (Massively Multiplayer Online) som kretsar kring samarbete, byggande och community-drivna upplevelser som kommer att prioritera socialisering, samt eventuellt vara värd för event och konserter framöver. Star Life förväntas att utmärka sig genom dess höga tillgänglighet, där spelet kommer att kunna vara tillgänglig genom samtliga webbläsare, på vilken enhet som helst, utan några krav på avancerad teknik, nedladdning och installation. Star Life kommer även att inkorporera blockchain-aktiverade föremål, eller även kallat NFT:s, vilket ger spelarna ett ökat ägandeskap och kontroll över deras virtuella ägodelar.

Den statliga finansieringen är betydande och estimeras täcka halva utvecklingskostnaden, vilket ger spelet som sådan en viktig vidimering genom tilltro från en tredje part, samtidigt som Flying Sheep Studio tillåts hålla nere de egna utgifterna relaterat till spelet, varför bolaget kan använda resterande likvider till andra värdebringande projekt.

Rightbridge mottar en stororder samt genomför en företrädesemission

Abelcos portföljbolag Rightbridge tecknade den 7 mars dels ett samarbetsavtal med investerings- och industrikoncernen Dadabai Holding, dels ett kommersiellt serviceavtal med Dadabais dotterbolag D11 Gaming Hub WLL (D11 Hub) till ett värde om 18 MSEK över en treårsperiod. Samarbetsavtalet tecknades i syfte att båda parterna ska identifiera och utvärdera möjligheterna för utveckling av E-sport och gaming i MENA-regionen. Rightbridge genom samarbetet bidra med kompetens och global expertis inom E-sport och gaming-industrin, primärt inom marknadsföring, försäljning, utbildning, community-utveckling samt teknologi genom Rightbridge egna portföljbolag.

I samband med att samarbetet etablerades, tecknade även Dadabais dotterbolag D11 Hub ett serviceavtal där Rightbridge, i enlighet med avtalet, ska ge D11 Hub tillgång till spelutrustning och stödjande programvara, affärsinnovation, marknadsföring och PR, spelcoaching och tillgångar till globala metoder. Affärskontraktet är till storleken det största sedan Rightbridge etablerades i mars 2020 och påvisar att Rightbridges erbjudande och positionering är rätt i tiden, samtidigt som bolaget stärker sin närvaro i MENA-regionen, vilket är en särskilt intressant marknad givet dess unga demografi och teknikkunnighet. MENA-regionen väntas även växa snabbare än den globala marknaden för E-sport, och uppvisa en CAGR om 15,1 % till år 2024, att jämföra med 10 % globalt. Givet detta ser Analyst Group positivt på att Rightbridge får fäste inom MENA-regionen, samtidigt som det underlättar ytterligare kommersiella avtal inom regionen när ett avtal redan är på plats.

Rightbridge annonserade även samma dag (7 mars) att styrelsen har beslutat om en riktad unitemission om 2 MSEK före emissionskostnader samt upptagande av lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco. Tecknarna i den riktade unitemissionen utgörs av amerikanska Grago Capital Ltd och Abelcos portföljbolag iCandy och i samband med emissionen emitteras vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare samt den ena långivaren i form av Exelity. Finansieringen genomförs för att stödja leveransen av ovannämnda aktiviteter inom MENA-regionen. Att både Abelco och portföljbolaget iCandy tillför kapital i denna finansieringsrunda påvisar även de synergieffekter som tillkommer av att vara en del av Abelcos nätverk, då Rightbridge på ett skyndsamt sätt kan erhålla finansiering vid behov till goda villkor. Däremot, då Rightbridge redan innan denna finansieringslösning hade 6,7 MSEK i räntebärande skuld vid utgången av Q4-22, anser Analyst Group att ytterligare skuldfinansiering inte är rätt väg att gå givet bolagets nuvarande lönsamhetsprofil. Det kommer därför att bli av särskilt vikt att Rightbridges portföljbolag snabbare ställer om till lönsamhet för att undvika ytterligare kapitalanskaffningar framgent.