Analyst Group inleder bevakning på Scandinavian Astor Group och kommenterar bolagets bokslutskommuniké 2022


Analyst Group inleder idag den 28:e februari 2022 bevakning på Scandinavian Astor Group (”Astor Group” eller ”bolaget”), vilket innefattar kontinuerlig analysbevakning vilket innefattar aktieanalys med kvartalsvis uppdatering och analytikerkommentar av pressmeddelanden.

Hur Analyst Group ser på Astor Group som en investering

Astor Group är en försvars- och industrikoncern med en kompositverksamhet som uppvisar både tillväxt och lönsamhet, medan verksamheten inom övningsutrustning för elektronisk krigföring besitter en stor möjlighet i och med kommersialiseringen av Astor IV. Analyst Group är därav av uppfattningen att Astor Group är en koncern som i grund och botten genererar stabila kassaflöden, samt med en option på ytterligare kraftig tillväxt i form av Astor IV.

Astor Group publicerade den 27 februari år 2023 bolagets bokslutskommuniké 2022. Vi delar våra tankar om rapporten nedan:

  • Nettoomsättningen uppgick till 52,8 MSEK (7,7) under helåret 2022
  • Siktar mot kommersialisering av Astor IV
  • Positivt justerat EBITDA-resultat för helåret 2022
  • Teckningsoptioner förväntas stärka kassan under mars 2023

Rapporterad nettoomsättningen uppgick till 52,8 MSEK under helåret 2022

Astor Group redovisade under det fjärde kvartalet 2022 en nettoomsättning uppgående till 10,9 MSEK (0,6), motsvarande en ökning om 10,2 MSEK i absoluta tal mot jämförande period. Det ska dock tilläggas att Astor Group tillträdde kompositföretaget Marstrom Composite och resterande 40 % av kompositföretaget JPC Composite under april 2022, vilket innebär att dotterbolagen är fullt konsoliderade i räkenskaperna först från och med april 2022. Jämförbara siffror är därav missvisande då förvärvad verksamhet inom komposit inte är konsoliderade i jämförbar period 2021.

För helåret 2022 uppgår de konsoliderade siffrorna till 52,8 MSEK (7,7), vilket kan jämföras mot proforma för helåret 2021 som uppgick till 47 MSEK enligt det tidigare publicerade memorandumet i samband med noteringen. Dock måste det noteras att, likt nämnt innan, kompositverksamheterna inte blev tillträda förrän april 2022. Utifrån våra egna beräkningar, baserade på publik information från dels Astor Groups Q4-rapport, dels från tidigare publicerat memorandumet, estimerar vi att Astor Groups dotterbolag de facto har levererat en total helårsomsättning om 62 MSEK under år 2022, vilket skulle motsvara en tillväxt om 32 %. Det ska dock tilläggas att redovisade siffror i memorandumets proforma skiljer sig från redovisade siffror i bokslutskommunikén 2022, varför jämförelsen inte blir helt korrekt, men ger en fingervisning av verksamhetens underliggande tillväxt. Därtill meddelade Astor Group i januari 2023 att dotterbolaget Marstrom Composites nettoomsättning uppgick till totalt 55 MSEK för helåret 2022, vilket motsvarade en tillväxt om 34 %, vilket ytterligare ger en indikation på tillväxten i kompositverksamheten. Därtill uppger Astor Group meddelade i samband med bokslutskommunikén att kompositverksamheten i princip redan har full orderbok för 2023 och upplever en stark tillväxt inom det andra affärsområdet försvar.

För att ge en bild av Astor Groups nettoomsättning jämförs proforma 2021 och 2022, konsoliderat 2022 samt omsättning för Marstrom Composite år 2022.

1 Observera att proforma för Astor Group 2022 endast utgör en beräkning genomförd av Analyst Group för att ge en fingervisning av proforma 2022 och att det faktiska utfallet kan avvika.

Astor Group befinner sig i slutskedet av utvecklingsarbetet av radarstörningssystemet Astor IV. Astor Group har idag ett samarbetsavtal för utveckling av Astor IV med franska SDTS, där respektive part står för respektive utvecklingskostnader. Franska försvarsverket (DIA), det vill säga franska motsvarigheten till Försvarsmakten materielverk (FMV), har godkänt projektet och stödjer den franska delen, vilket i sig utgör en betydande kvalitetsstämpel för projektet. Under maj månad 2023 beräknas testningen av systemet att ha påbörjats, vilket vid god funktionalitet och lyckade provresultat möjliggör en kommersialisering av Astor IV. Astor Group har redan etablerade relationer både internationellt och på den inhemska marknaden, och vid lyckade resultat betraktas sannolikheten för en första order därav som goda.

Positivt justerat EBITDA-resultat för helåret 2022

Det konsoliderade rörelseresultatet (EBIT) uppgick under det fjärde kvartalet till -12,6 MSEK (-7,3), vilket innebär en försämring om ca 5,3 MSEK, men för helåret 2022 uppgick rörelseresultatet till -9,1 MSEK (-16,6), vilket innebar en förbättring om 7,5 MSEK. Likt tidigare nämnt blir jämförelsen mot motsvarande period föregående år missvisande, eftersom förvärven inte inkluderas i jämförelsesiffrorna. Därtill har det omvända förvärvet av Astor Technologies medfört kostnader av engångskaraktär, med noteringskostnader som uppgår till ca 7 MSEK och omvärdering av tidigare aktiverade utvecklingsutgifter och uppslupna intäkter om ca 5,5 MSEK. Listningskostnaderna är en redovisningsmässig effekt av det omvända förvärvet på koncernen och avser inte någon avgift till Spotlight Stock Market, vilket är bolagets handelsplats. Vid justering av kostnaderna av engångskaraktär uppgår det justerade EBITDA-resultatet till -0,5 MSEK för det fjärde kvartalet 2022, medan det för helåret uppgår till EBITDA-resultatet till 6,3 MSEK justerat för kostnader av engångskaraktär. Astor Groups kompositverksamhet har historiskt uppvisat en god lönsamhet och antas även ha gjort så det under 2022, medan verksamheten inom övningsutrustning för elektronisk krigföring med utvecklingsarbetet av Astor IV ger en negativ effekt på koncerns helårsresultat i och med utvecklingskostnader, vilket ska tilläggas är enligt plan tills Astor Group har kommersialiserat Astor IV.

Teckningsoptioner under mars 2023

Vid utgången av Q4-22 uppgick kassan till 1,9 MSEK, vilket kan jämföras mot kassan vid kvartalets början vilken uppgick till 3,3 MSEK, motsvarande en minskning om ca 1,4 MSEK. Bolaget har dock inlösen av teckningsoptioner, där antalet teckningsoptioner uppgår till ca 3,8 miljoner och varje teckningsoption medför rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget, till en kurs om 70 % av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 27 feb – 10 mars 2023. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptionerna är sedan från och med den 15–29 mars 2023. Kapitaltillskottet förväntas av Analyst Group att användas för att fullgöra utvecklingsarbetet och kommersialisering av Astor IV samt investeringar inom kompositverksamheten för att både säkerställa tillväxt och för att möta den ökade efterfrågan. Beroende på utfall kan Astor Group således antingen stärka sin balansräkning och genomföra investeringar, eller initialt behöva dra ned på sina investeringar. Samtidigt ska det tilläggas att koncernen uppvisade lönsamhet från den löpande verksamheten för helåret 2022.

Vi kommer att återkomma med en uppdaterad aktieanalys av Astor Group.