Analyst Group inleder bevakning på EcoRub


Analyst Group inleder idag den 29:e juni 2022 bevakning på EcoRub, vilket innefattar kontinuerlig analysbevakning med, bland annat aktieanalyser med kvartalsvis uppdatering, analytikerkommentar av pressmeddelanden samt VD-intervjuer.

Följande är några punkter som vi valt att belysa i vår inledande fas av analysbevakningen:

  • Den globala marknaden för återvunnet gummi förväntas visa tvåsiffrig tillväxt
  • EcoRub verkar i marknader med strukturell medvind
  • First-mover i nya marknader för gjutna produkter med potential för stabila kassaflöden
  • Stor uppsida i affärsbenet för TPRR med höga inträdesbarriärer och inlåsningseffekter
  • Konservativ bransch och resonemang kring kapitalbehov

Den globala marknaden för återvunnet gummi förväntas visa tvåsiffrig tillväxt

Den globala marknaden för återvunnet gummi estimerades vara värd 1,04 miljarder dollar år 2021 och förväntas växa 10,9 % årligen för att nå en storlek om 2,73 miljarder dollar år 2030. En nyckelfaktor som förväntas driva marknadstillväxten inkluderar bl.a. ett trendskifte i gummiåtervinning där många industrier har ökade krav på hållbara lösningar1. I en artikel från European Rubber Journal diskuteras det även hur den europeiska gummiåtervinningssektorn håller på att bli ett av de mest dynamiska segmenten inom återvinningsindustrin2. Vidare så nämns det i artikeln att andelen återvunnet innehåll fortfarande är väldigt begränsat i återvunna produkter, men att de senaste teknologierna har potential att skapa en signifikant ökning av den återvunna proportionen. Enligt artikeln ligger andelen återvunnet material endast kring 10–15 % för till exempel slitbanan hos bildäck, medan EcoRub kan uppnå nivåer om 30 % eller högre, vilket visar att det finns en betydande uppsida för att öka andelen återvunnet material.

EcoRub verkar i marknader med strukturell medvind

Av de totalt 360 miljoner ton plast som förbrukas globalt varje år står Europa för 60 miljoner ton, och tills år 2050 förväntas den globala förbrukningen ha fyrfaldigats, där endast 4 % estimeras vara återvunnet och resten förbränns. EcoRub levererar ett koncept där affärsidén är att förädla återvunnen plast eller gummi till högkvalitativa material och på så sätt skapa ett cirkulärt kretslopp istället för ett slutet kretslopp där materialet förbränns, varför bolaget bidrar positivt till FN:s globala hållbarhetsmål inom industriell produktion och konsumtion. EcoRubs marknad är i dagsläget inom Europa men kapaciteten är skalbar för global implementation. Utöver den redan vunna ordern från Kraftmark AB om initialt 4 MSEK, med möjlighet till ytterligare 8 MSEK, förväntas EcoRub kunna vinna ytterligare ordrar på kort sikt via affärsbenet för gjutna produkter. Detta bidrar således till mer närliggande kassaflöden, samtidigt som det finns en substantiell ekonomisk uppsida via affärsbenet för TPRR där avtal med stora aktörer kan generera intäkter uppemot hundratals miljoner. I dagsläget har EcoRub kunder såsom Sandvik, Scania, SAAB med flera, vilket visar att Bolaget redan har ett intresse från ledande aktörer vilket 1) vidimerar teknikhöjden samtidigt som 2) efterfrågan nu börjat visa sig i termer av större ordervärden.

First-mover-advantage i nya marknader för gjutna produkter med potential för stabila kassaflöden

Historiskt har primärt affärsbenet Arbergo bidragit till kassaflödet där de flesta affärerna har varit relaterade till arbetsplatsmattor för bättre arbetsmiljö. Emellertid har EcoRub identifierat nya marknader för gjutna produkter där få eller inga aktörer har fått fotfäste. Dessa marknader inkluderar till exempel gruv-, fordon-, och telekomindustrin samt den marina sektorn- och transportsektorn. Om EcoRub lyckas göra ett framgångsrikt inträde på enbart en av dessa sektorer, kan det redan då innebära att affärsbenet för gjutna produkter kan generera omfattande ekonomiska värden och således bidra till substantiella intäktsökningar.

Avtal som härrör från affärsbenet gjutna produkter kan generellt antas slutas snabbare än till exempel inom TPRR-benet. Således kan affärerna ske relativt snabbt och skapa en växeldragning med EcoRubs övriga ben som i sig har stor potential, men relativt sett längre försäljningscykler, medan gjutna produkter kan skapa bra kassaflöden redan på kort- och medellång sikt. Ett exempel är den nämnda ordern från Kraftmark som EcoRub tillkännagav den 3:e juni, där det som sagt framgick att Bolaget vunnit en tvåårig order om ca 4 MSEK med en option på ytterligare 8 MSEK under avtalets andra år. Kraftmark var det bolag som valt EcoRub som leverantör för att leverera bl.a. gymgolv, vilket är en del av affärsbenet gjutna produkter. Med denna order är orderboken rekordstark vilket förväntas ge effekt under 2022, där vi redan nu estimerar att innevarande år kommer bli det enskilt starkaste försäljningsåret sedan 2017 i termer av nettoomsättning.

Stor uppsida i affärsbenet för TPRR med höga inträdesbarriärer och inlåsningseffekter

Thermoplastic Recycle Rubber (TPRR) är ett högkvalitativt material för den cirkulära ekonomin som består av volymbaserade material i form av pellets för stora produktionstekniker såsom kalandrering, form- och strängsprutning. Kundcirkularitet via TPRR sker genom att material tas emot där kunden betalar EcoRub istället för att betala en annan aktör för förbränning (exempelvis PreZero, Stena Recycling m.fl.). För varje kilo av TPRR sparas närmare 2,5 liter fossil olja och jämfört med energiåteranvänding sparas 2,7 kg koldioxid. EcoRub har till exempel ett avtal med Roxtec som levererar flexibla tätningslösningar för kablar och rör, där kunder som har industrispill i sin produktion skickar material eller industrispill vilket EcoRub tar emot mot betalning, förädlar och sedan säljer vidare vilket således skapar intäkter i två ändar.

Detta affärsben kan hantera volymer som är stora nog för att attrahera multinationella bolag inom industrier där gummi och/eller plast är en komponent i deras egna produkter. En stororder inom detta affärsområde skulle vara betydande för EcoRub då avtal av denna kaliber inte sällan kan handla om hundratals miljoner kronor i intäkter. Utmaningen med att sluta avtal inom TPRR är dock att det handlar om långtgående processer där kunden måste testa och utvärdera materialet under en lång tid innan ett inköpsbeslut kan fattas. Detta belyser således ytterligare värdet av EcoRubs affärsben för gjutna produkter, vilket, parallellt med att kunder inom TPRR-benet bearbetas, kan bidra med ett stadigt kassaflöde. Ur ett förhandlingsperspektiv kan det dessutom anses vara värdefullt att ha en god likviditet och kassa att tillgå, då detta kan stärka EcoRubs förhandlingsposition mot exempelvis en multinationell storkund. Det finns således även ett strategiskt högt värde av att EcoRub nu kan börja kapitalisera på just gjutna produkter.

Konservativ bransch och resonemang kring kapitalbehov

Tillräckliga volymer och rätt intäktsmix från de olika affärsbenen är avgörande för att EcoRub ska bli framgångsrika i sin expansion där bolaget kommer att behöva investera resurser i att attrahera tillräckligt med kunder och ta vara på en stigande efterfrågan. Detta är nyckeln till om affärsmodellens fulla potential ska kunna blomma ut. Vidare så ställs höga krav på säkerhet och kvalitet där den adresserbara kundgruppens trögrörlighet inte ska underskattas, samt att tidsfaktorn och förmågan att kunna attrahera kapital är kritiska faktorer för att EcoRub ska kunna lyckas slå igenom och exekvera på sin uttalade tillväxtstrategi. Vid utgången av mars 2022 uppgick bolagets kassa till 2,9 MSEK, och efter perioden tillfördes en nettolikvid om 9,9 MSEK till följd av teckningsoptionsinlösen av serie TO5. Givet en burn rate om ca -1,0 MSEK per månad, vilket motsvarar genomsnittet för år 2021, kassan vid utgången av mars om 2,9 MSEK, samt nettolikviden om 9,9 MSEK, estimeras EcoRub vara finansierade tills början på Q2-23, allt annat lika. Dock har EcoRub ca 7,2 MSEK i kortfristiga fordringar vilket kan komma att bidra positivt till kassaflödet under kommande månader. Dessutom förväntas ordern från Kraftmark också bidra positivt där vi räknar med en kassaflödesmässig effekt från och med H2-22. Detta skulle därmed stärka EcoRubs likviditet. Likväl kan vi inte utesluta att bolaget kan komma att vara i behov av externt kapital under kommande tolv månader, där det exempelvis kan tänkas, om EcoRub fortsätter uppvisa bra momentum, att bolaget tar sikte på att genomföra en offensiv nyemission.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group att EcoRub med implementering av den nya affärsstrategin ”The EcoWay 2024”, geografisk expansion och nuvarande försäljningsfokus är i ett fördelaktigt läge för att kunna kapitalisera på den gröna vågen framgent där de huvudsakliga utmaningarna framöver blir att sluta fler kundavtal, såväl som stora volymavtal inom TPRR-benet, och samtidigt balansera tillgänglig likviditet på rätt sätt. Den nyligen vunna ordern från Kraftmark ser vi som en viktig referensaffär som i ett första steg kan öppna dörren för ytterligare affärer inom Sverige, och i ett andra steg internationella affärer inom andra industrier inom t.ex. gruv-, fordon-, marin-, telekom och transport-sektorn. I monetära termer motsvarar samtliga av dessa sektorer potentiella miljardmarknader för EcoRub.

Vi kommer att återkomma med en fullständig aktieanalys av EcoRub.

  1. Reclaimed Rubber Market Size & Share Report, 2022 – 2030 (grandviewresearch.com)
  2. EU rubber recycling sector gaining “unprecedented traction” | European Rubber Journal (european-rubber-journal.com)