Analyst Group inleder analysbevakning på Luxbright


Analyst Group har med Luxbright AB (”Luxbright” eller ”Bolaget”) ingått avtal om kontinuerlig analysbevakning, innefattande bl.a. aktieanalyser med halvårsvis uppdatering samt analytikerkommentarer av pressmeddelanden. Den första fullständiga analysen planeras att publiceras och offentliggöras juni månad.

Det kommersiella genombrottet med strategiskt viktiga samarbetsavtal är ett faktum

”Luxbright har intensifierat kommersialiseringsfasen och genom de senaste månadernas erhållna ordrar om ca 11,2 MSEK har Bolaget nu tydligt nått ett kommersiellt genombrott, vilket är att jämföra med nettoomsättningen för helåret 2023 som uppgick till ca 0,9 MSEK. De operativa framstegen och de strategiskt viktiga samarbetsavtalen validerar inte bara behovet av Luxbrights avancerade röntgenrör utan också att Bolagets strategiska beslut och fokus har burit frukt.

Samarbetsavtal har ingåtts med den amerikanska industrikoncernen L3Harris, verksam inom försvars- och flygindustrin, samt med VJ X-Ray, en ledande amerikansk tillverkare av röntgenkällor aktiva inom bl.a. industriell Non-Destructive Testing (NDT). Dessa avtal markerar startskottet för Luxbrights tillväxtresa och förväntas ge ringar på vattnet i termer av ytterligare beställningar samt samarbetsavtal.

Att industrijätten L3Harris har valt att ingå avtal med Luxbright för tillgång till specialanpassade röntgenrör visar inte bara på den betydande teknikhöjden i Bolagets produkter, utan också på hur Luxbrights responsiva applikationsfokus, en följd av ett brett human- och strukturkapital, leder till lukrativa samarbetsavtal. Även om kundanpassade röntgenrör är mindre skalbara och kräver mer handpåläggning jämfört med standardlösningar, möjliggör denna typ av avtal för Luxbright att snabbt nå volym i affären, dessutom till högre marginaler. Givet den starka inlåsningseffekten som kundanpassade röntgenrör medför, samt det faktum att röntgenrör är en förbrukningsvara, förväntas detta avtal generera återkommande intäktsströmmar, tillika kassaflöden, under många år. Avtalen validerar produkterna och Analyst Group bedömer att detta öppnar upp för fler samarbeten av liknande magnitud framgent.

Den geopolitiska oron som för närvarande råder leder till att kunder ofta väljer bort kinesiska leverantörer av röntgenrör till förmån för närliggande producenter, där de erhåller bättre insyn i logistikkedjan. Detta minskar utbudet av avancerade röntgenrör och gynnar Luxbright samt dess ”Made in Sweden”-strategi. Med höga inträdesbarriärer inom branschen och en ökad efterfrågan på producenter som uppfyller kundernas högt ställda krav, anser Analyst Group att Luxbright befinner sig i en fördelaktig position som möjliggör för Bolaget att vinna fler affärer av liknande karaktär.

Genom ett framgångsrikt kommersiellt genombrott för Bolagets mikrofokusrör, som adresserar en stor och bred marknad, innefattande sektorer såsom försvars- och tillverkningsindustrin, befinner sig Luxbright i en spännande fas. Vidare stundar slutförandet av de efterföljande röntgenrören innehållande kallkatod, vilket har potentialen att leda till ett tekniskt genombrott i den annars innovationsfattiga röntgenbranschen. Analyst Groups bedömning är att Luxbright är en attraktiv förvärvskandidat, särskilt då Luxbrights specialanpassade röntgenrör leder till en stark inlåsningseffekt som gör det vitalt för kunderna att säkra tillgången till Bolagets rör. Ytterligare en faktor som stärker Luxbrights position som ett potentiellt förvärvsobjekt är större aktörers strävan efter att bredda produktportföljen genom att förvärva mindre företag med betydande marknadspotential istället för att utveckla tekniken i egen regi. Med ovan nämnda faktorer i beaktning bjuder nuvarande värdering in till en attraktiv risk-reward för en investering i Luxbright”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Luxbright verkar inom den växande industriella röntgenmarknaden

För gemene man är röntgenindustrin oftast associerad med medicinska applikationer, vilket endast utgör en liten del av den breda röntgenmarknaden. Luxbright är primärt verksamma inom industriell röntgen, mer specifikt fokuserar Bolaget på området för Non-Destructive Testing (NDT), där man genom röntgen utvärderar egenskaperna hos material, komponenter eller system utan att orsaka skada, bl.a. avseende elektronik och mekaniska delar i tillverkningsindustrin. Industriell CT (Computed Tomography) är en form av NDT som med röntgen ger en mer omfattande och exakt tredimensionell bild, vilket är svårt att uppnå med många andra NDT-metoder. Den industriella röntgenmarknaden förväntas uppvisa solid tillväxt under de kommande åren, inte minst inom den gröna omställningen, där bl.a. elektrifieringen driver på efterfrågan av komplexa röntgenlösningar, som till exempel används inom batterianalys. Inom detta område tillämpas industriell CT, vilket är en marknad som förväntas växa med en CAGR om 7,4 % under perioden 2023–2030, för att nå ett marknadsvärde om ca 1,1 mdUSD år 2030.1 Med hjälp av Bolagets avancerade röntgenrör och goda applikationsfokus förväntas Luxbright kapitalisera på den starka strukturella marknadstrenden.

Starka konkurrensfördelar och ett omfattande human- och strukturkapital banar väg för tillväxt 

Röntgenindustrins värdekedja följer en etablerad struktur, vilken består av röntgenrör, generatorer och detektorer som tillsammans skapar en röntgenkälla. Röntgenkällan integreras sedan med bl.a. mjukvarukomponenter, vilka tillsammans utgör det kompletta röntgensystemet. Då Luxbright tillverkar röntgenrör, vilket är det första ledet i värdekedjan, utgör Bolagets avancerade röntgenrör följaktligen en essentiell beståndsdel i den etablerade industristrukturen. Luxbrights nyligen annonserade samverkansavtal med VJ X-Ray, en ledande amerikansk tillverkare av generatorer, medför lansering av en röntgenkälla i Luxbrights varumärke samt försäljning av Bolagets standardiserade röntgenrör till VJ X-Ray. Detta strategiskt viktiga samarbetsavtal möjliggör att Luxbright får åtkomst till VJ X-Rays breda nätverk av kunder, vilket skapar goda tillväxtmöjligheter samtligt som Luxbright kan bibehålla en mindre kostnadsbas, då Bolaget inte behöver skala upp säljorganisationen i samma utsträckning. När Luxbright stärker Bolagets position i värdekedjan genom att erbjuda en komplett röntgenkälla, kombinerat med en unik kompetens som ger en djup förståelse för vad röntgensystemtillverkarna efterfrågar, skapas ett starkare värdeerbjudande. Detta leder i sin tur till en ökad konkurrensfördel och därmed starkare pricing-power.

Bolagets röntgenrör säljs dels som skräddarsydda röntgenrör utvecklade efter applikationsspecifika kundlösningar, dels som standardiserade mikrofokusrör, till stor del bestående av standardkomponenter som möjliggör en plug-and-play-lösning. En av Luxbrights konkurrensfördelar ligger i den höga teknikhöjd som Bolagets mikrofokusrör besitter. Tack vare den innovativa tekniken i Bolagets mikrofokusrör kan ett koncentrerat flöde av elektroner riktas mot ett specifikt mål, vilket producerar en mindre fokuspunkt för röntgenstrålarna, som i sin tur leder till mer högupplösta och skarpa bilder. Luxbright befinner sig för närvarande i slutfasen av att utöka Bolagets produktportfölj med röntgenrör innehållande kallkatod. Det patenterade röntgenröret innehållande kallkatod besitter potentialen att bli en Game Changer inom branschen, vars lösning kan jämföras med LED-lampans påverkan inom ljusbranschen. Likt LED-tekniken kan kallkatodteknologin erbjuda jämförbara produktfördelar och öppna upp nya användningsområden för röntgen, precis som LED-lampan gjorde för ljusbranschen.

En annan betydande konkurrensfördel för Luxbright är nyckelpersonernas gedigna kunskap och erfarenhet, vilket har resulterat i ett starkt human- och strukturkapital. Den goda förståelsen för tekniken och dess applikationsområden gör att Luxbright kan vara responsiva och effektivt vinna affärer, särskilt i situationer där komplexa kundanpassningar är nödvändiga. I fall där Luxbright tillhandahåller kundanpassade lösningar, äger Bolaget designen av de specifika röntgenrören, vilket skapar starka inlåsningseffekter och en sticky affärsmodell, då rören är vitala och icke-utbytbara komponenter. Denna unika position genererar förutsägbara och återkommande intäktsströmmar, särskilt då röntgenrören är förbrukningsvaror.

Sammanfattningsvis ser Analyst Group Luxbright som ett spännande och oupptäckt teknikbolag, rikt på dolda värden i form av gediget human- och strukturkapital. Bolagets produkter kännetecknas av hög teknikhöjd och tillsammans med det tydliga applikationsfokuset som genomsyrar hela Bolaget, bidrar detta till en omfattande förståelse för röntgensindustrins värdekedja. Detta ger utmärkta förutsättningar för att identifiera områden där Luxbright kan skapa kundnytta, vilket bekräftas av de två strategiskt viktiga samarbetsavtalen som ingåtts under H1-24. Med ett kommersiellt genombrott i ryggen och tekniken validerad av L3Harris samt VJ X-Ray, är Bolaget nu redo att ta nästa steg i kommersialiseringsfasen och kapitalisera på de starka underliggande marknadstrenderna.


1https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/industrial-computed-tomography-market