AcuCort genomför emission


AcuCort presenterade den 27 augusti en företrädesemission vilken vid full teckning tillför AcuCort 41,2 MSEK, före emissionskostnader.

Bakgrunden till nyemissionen är att bolaget behöver kapital för att fortsätta arbetet mot kommersialisering av läkemedelskandidaten ISICORT®. AcuCorts produkt ISICORT® är ett läkemedel mot svåra och akuta allergiska reaktioner, i form av en tunn film som upplöses på patientens tunga. För att nå kommersialisering behöver AcuCort genomföra den pågående bioekvivalensstudien med positiva resultat, få läkemedelsgodkännande från EU och amerikanska myndigheter, sluta avtal med kommersiella partners för distribution och/eller licensiering samt utveckla varumärket ISICORT®. Denna process är kapitalintensiv och därför genomför AcuCort nu en nyemission.

Information om nyemissionen

  • Avstämningsdagen är den 3:e september.
  • Teckningsperiod mellan 6-20 september.
  • För varje befintlig aktie på avstämningsdagen har aktieägare företrädesrätt att teckna en ny aktie.

Fördelning av emissionslivkvid

  • Regulatoriska processer; 35 procent
  • Försäljning och marknadsföringsaktiviteter; 10 procent
  • Förstärkning av rörelsekapital; 17 procent
  • Immateriella rättigheter; 5 procent
  • Företagsledning och administration; 25 procent
  • Farmakovigilans; 8 procent

Regulatoriska processer samt företagsledning och administration är de största posterna, vilka är hänförliga till processen att få ett beviljat läkemedels- och marknadsgodkännande samt kostnader för övriga steg som måste tas för att nå kommersialisering.

Storleken på emissionen var större än vad vi förväntat. Trots att detta innebär större utspädning än väntat för aktieägares befintliga innehav, innebär också storleken på nyemissionen att bolaget står på stabilare finansiella grunder inför kommersialisering. Detta reducerar osäkerheten kring AcuCorts finansiella ställning framgent och ger bolaget möjlighet att fokusera på kommersialiseringen.

Kort intervju med VD Mats Lindfors

AcuCort genomför nu en emission om ca 41 MSEK före emissionskostnader – bedömer ni att denna kommer bli den sista kapitalanskaffningen bolaget gör innan ni når break-even?

Villkorat att emissionen fulltecknas, och att vi uppnår våra mål i affärsplanen så är det mycket möjligt att detta är den sista kapitalanskaffningen.

Finns det någon uppdatering kring den tidigare kommunicerade tidsplanen att vänta?

Vi kommer att kommunicera uppdateringar när det finns ny pålitlig data tillgänglig.

Kan du berätta lite mer om vad som innefattar”företagsledning och administration” gällande er allokering av emissionslikviden?

Personal d.v.s. anställda inkl. utbyggnad av organisationen samt styrelse och vissa konsulter är den dominerande delen. Kostnader för att bygga upp ett kvalitetssystem i samband med att bolaget blir innehavare av marknadstillstånd är en annan viktig del, likaså kostnader för att införa så kallad serialisering i produktionen. Serialisering är en kvalitetssäkringsåtgärd för att kunna spåra produkter ner på förpackningsnivå.